Pronoms i funcions

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,09 KB

 

L'atribut és una funció tradicional de la sintaxi. És un sintagma que acompanya els verbs copulatius (ser, estar, semblar, parèixer) i que es refereix al subjecte de la frase.El complement directe (CD), també anomenat "objecte directe", "implement" o "acusatiu", és una de les funcions de la sintaxi tradicional. Aquesta funció pot acomplir-la un sintagma nominal o una clàusula subordinada substantiva, que completaran el sentit del verb, sobretot si es tracta d'un verb transitu, ja que llavors exigeix aquest tipus de complement. En gramàtica tradicional el complement indirecte, o datiu, és una de les funcions sintàctiques dins una frase. Consta d'un nominal (nom, frase o pronom) introduït per la preposició "a",als. El complement de règim verbal (CRV), també conegut en altres teories gramaticals com a suplement, és un complement verbal argumental (és a dir, que la seva presència o absència dependrà de l'estructura argumental del verb) que es caracteritza per presentar la forma d'un sintagma preposicional la preposició del qual vindrà determinada pel verb, esdevenint invariable, en principi, o per una clàusula subordinada substantiva encapçalada per la conjunció que. majoritariament va en verb que ho demanen aquest complement. El complement circumstancial (CC) expressa matisos i circumstàncies de l'acció del verb i té una àmplia llibertat d'emplaçament dins l'oració. El complement circumstancial és, per definició, un complement no argumental, és a dir, no exigit pel verb i, per tant, prescindible. Quan trobem complements que tradicionalment s'han tractat com a circumstancials però que no siguin prescindibles és probable que estiguem davant un complement de règim verbal inherent o pseudocircumstancial.

1a person: em/ens CD CI

2a person ET/us CD CI

3a person: Es (CD CI) El , la, els, les ( CD,atri determinat) i CI plural: els, ho (CD neutre,oracio) (Atribut adj.susbs,ind), Li (CI Sing)

Adv: EN ( Subj,CN/Adj, CD indeterminat, Cprep introduit per de, CC = q Cprep) Hi ( cprep i cc introduit per qualsevol prep que no sigui de, cc de manera,cp predicatiu

Entradas relacionadas: