Pronunciació català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,6 KB

 

PAGINA 60

C.D: acompaña als verbs transitius(ser,estar,parecer) C.I: indica el destinario de l'acció¿quien?)               C.C: temps¿cuando?,lloc¿donde?,manera¿Como?,cuantita¿cuanto?,companyia¿con quien?,instument¿con que? C.De regim verbal:verbs seguits de(a,de,en,amb) C.P: acompanyen a verb que expresen l'estat i poden concordar amb el subjecte "com" amb el CD. PAGINA 88y89 conexio:procediment que permet enllaçar mots,oracions o paragrafs. conectors de tipus lógic: ·addició:i,a més,també ·tema nou:quant a,pel que fa a, si passem a... ·reformaulació:es a dir,dit d'una alta manera,en altres paraules.. ·explificació:per exemple,com ara,posem per cas.. ·causa-conseqüència: conssecius:la causa és, com a conseqüència d'aixó.. / causals:perq,ja que.. / consecutius: per tant,doncs... ·oposició:adversatius:peró,en canvi../ consessius: encara que, ara bé.. ·conclusió: en definitiva,en resum,tot i comptat i debutat... PAGINA 112 ·començen:al·l/col·l/il·l/mil·l/sil·l ·acaben:el·la/il·la/il·larPAGINA 146 Pronoms:Ho,en,hi,en,li,els PAGINA 162 Dialectes geografics: son varietats d'una llengua, utilitzades en una area geografica mes reduida que l'area lingüística general. Totes les llengües presenten una variació dialectal mes o menys marcada,que afecta la fonética, la morfología, la sintaxi i el lexic. ·Oriental: neutralització de A i E atones/ pronunciació U de la O atona/ pronunciació de E tancada del llatí vulgar com a E oberta o neutra/ No pronunciació de la I del grup IX / desinencia -O, -I o -VEN 1ª persona indicatiu / verbs incoatius amb sufix -eix / desinencia I amb el subjuntiu / mirai,noi,al·lot,xai,llombrígol,guineu,romaní,vedell,larigola,ocell,galleda.. ·Occidental: distinció de A i E atones / disinció de O i U atones / pronunciació de E tancada del llatí vulgar com a E tancada / Pronunciació de la I del grup IX / desinencia -O o -E, 1ª persona d'indicatiu / verbs indicatius amb sufix -IX / desinencia de subjuntiu amb -O o -E / Espill,xic,corder,melic,rabosa,remer,jònec,timó,pardál,poal. FRASES FETES. Escampar la boira,,enviar fora a algú que molesta/tindre les mans forades,,gastar diners de manera desenfrenada/xino-xano,,a poc a poc/ a ull nu,,a primera vista/ser gat vell,,ser 1 persona amb experiencia/fil per randa,,amb tot detallat/sense trellat,,sense sentit/a sang i foc,,molt violent/ colze a colze,,molt units/tocat de l'ala,,transtornat PROPOSICIONS SUBORDINADES//CONJUNCIONS I LOCUCIONS CONJUNTIVES Causals:expresa la causa d’acció(Perquè,ja que,puix que,atés que,car,com que,que,per tal com.)//Finals:indica l’objecte de la principal.(perquè,a fi que,per tal que..)// Consecutives:es refereix a una conseqüència de l’acció o de l’estat de la principal(doncs,Aixa que,de manera que,talment que,sols que,en cas que,si bé,mentre.)//Condicionals:indica la condició perquè es complisca el contingut principal(si,a condició que,posat que,sols que,en cas que,si bé,mentre..)//Concessives:introdueix una objecció al que es diu en la principal.(encara que,baldament,malgrat que,per bé que,ni que,per mes que)///

Entradas relacionadas: