Pronunciació català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,18 KB

 

dialectes occidentals Català nord-occidental  fonètica: articulació e àtona inicial de mots que comencen per en o es- com una a (astalviar)morfologia: desinencia 1a p sing pres. Ind pronuncia o, conservació articles lo i los davant sub. Masculins.Valencià f pronunciació r final i de totes dues consonants en els mots acabats en -nt,lt,ng..M: cante, dorm/, terminacions -ara,-era,-ira imperf subj (cantara) i moltes peculiaritats(ací,eixe,açò..)si: ordre CI+CD en les combinacions de pronoms febles (li'l portaré)L: mots específics (àuia, vesprada..)

d orientals rossellonès F: no-distinció de e i o obertes i tancades en posició tonica, tancament de la o tonica en u, prnuncia de manera francesa la r.M: terminació -i 1apspresentind (canti)S: negació sense no, pas (ho faré pas)L: influencia frances(muleta,truita,votura,cotxe) central; + important punt de vista demografic. Dialecte mes influent en la configuració de la llengua estandard.F: pronunciació e oberta de vocals toniques que en c. Occidental son tancadesM: terminació -u (dormo)L:mots específics(joguina-joguet) balear F: existencia vocal neutra en silaba tonica, desplaçament de l'accent cap al pronom feble (donarTE-doNArteM: terminació / cant, dorm; terminacions -am,-au 1a i 2a pl , us generalitzat de l'article salat (es so sa es ses en comptes de el la, els.., en, naL: cercar(buscar)alguerès F: prununcia en a en silaba atona de les vocals toniques a, e oberta i e tancada, canvis consonants (polta-porta)M: terminació / cant dormL: arcaismes (llong per llarg) Sardenya, italianismes(ecco)

Entradas relacionadas: