Propietats d'un text

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,88 KB

 

PROPIETATS TEXTUALS

adequació:es té en compte els elements extralingüistics i s'utilitza el registre, el to i el tipus de text més adequat.

coherència:la info. Ha de girar al voltant d'una idea, ha de tenir un fil conductor i una organització en paragrafs del contingut. -progressió, -repetició, -no contradicció, -relació.

cohesió:les parts o frases estan unides mitjançant procediments cohesius. -repetició de mots (el.Lipsi, sinònims, pronoms, definització), -signes de puntuació, -correlació del temps verbal, -connexió textual.

correcció ligüistica:un text ha de tenir una bona correció lingüistica. Dos incorreccions: vulgarismes, barbarismes. Els errors poden afectar: -morfologia, -sintàctics, -lèxics, -semàntics, -prosòdics, ortogràfics.


VARIACIÓ TEXTUAL

generes i tipus de text: el genere dependra del tipus de text que respon a una situacii uns determinats contextos situacionals (acadèmic, publicitari...). tipus de text: descripció, explicació, narració...

variacions dialectals:distintes maneres d'uar la llengua (zona, grup social..)

variacions de registre:característiques lingüistiques que resulten d'adaptar la llengua a un context situacional.

FORMAL -> cientificotècnic o culta

ESTANDARD

INFOMARL -> col.Loquial  o vulgar

factors que determinenn el registre: -tema, -intencionalitat (subjectiu, objectiu), -grau de formalitat (alt, mitja, baix), -canal

Entradas relacionadas: