Propietats Textuals

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,47 KB

 

Propietats textuals

Adecuació

·Complir el propòsit comunicatiu previst (veure si respon al motiu o al tema que pretén exposar, veure una estructura clara , no desviar-se del tema i enrotllar-se en altres ...)
·Mantenir el tractament personal adequat ( no començar amb vostès i acabar amb vosaltres...)
·Mantenir el nivell de formalitat triat ( registres !)
·Mantenir uniformitat pel que fa a l'especificitat del llenguatge ( emprant mots més generals o més específics d'acord amb els receptors i el seu coneixement del tema...)

Coherencia

·Regla de repetició: cal que la majoria de frases sencadenin tenint com a suport la repetició duns elements base.
·Regla de progessió: el desenvolupament del text ha da`prtar nova informació.
·Regla de no contradicció: no es pot introduir cap element semàntic que contradigui un contingut establert anteriorment.
·Regla de relació: els fets presentats en un text han destar relacionats amb el món real o amb limaginari representat.

Cohesió

·Elements gramaticals, concordança verbal, connectors.
·Díctics, lel·lipsi, signes de puntuació, semántica.
·Formes retòriques: paral·lelismes, citacions, metàfores, reiteracions…

Correcció

·Aplicació de les regles gramaticals.

Entradas relacionadas: