Proxèmia

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,76 KB

 

COMUNICACIÓ NO VERBAL

:Es un principi en tot procés de comunicació verbal. No tota l informació que sintercanvia, es del tot conscient i voluntària, es calcula que, al voltant dun 70% de l informació que es transmet es de tipus no verbal. Es comunica més de que es creu i menys del que es pensa.

a)Expressió corporal (CINÈSIA)
b)Expressió paralingüística
c)Proxèmia (apropar-se molt per parlar).·

Proxèmia: Es lampli conjunt de conductes no verbals relacionats amb:L utilització i l estructuració de lespai immediat de la persona.

a)Zona íntima: (15-45cm), es lespai més important i el que la persona sent com la seva propietat. Només es permet lentrada a ella els que estan emocionalment molt proper a la persona, parella, amics íntims, etc.

b)Zona personal: (46-1.22m), es la distància que separa a les persones amb actes socials, treball, reuníó damics, etc.

c)Zona social: (1.23-3.6m), es el que separa a la persona daquells que considera estranys i/o que coneix poc i amb el qual hi ha un menor grau de confiança

.d)Zona pública: (+3.6m), es la distància més còmoda per tal de dirigir-se a un gran grup de persones.

Expressió paralingüística;

Acompanya sempre a lexpressió verbal i es refereix al component vocal que no te en compte el contingut del missatge.

  • To: Es la qualitat vocal o ressonància produït principalment com el resultat de la vibració de les nostres cordes vocals. Encara que el to canvia a una conversa normal, es desplaçarà cap extrems si sexpressen sentiments amb una certa intensitat.
  • El volum: Fa referència a l intensitat del so. Aquet seleva o baixa en funció de:

1.Característiques del oïen
2.Aproximitat i la seva intenció

  • El ritme i la velocitat: Simplement fa referència a la qualitat de paraules que sarriben a dir a un determinant temps. Parlar massa lent pot avorrir o impacientar aquí escolta.
    Per un altre banda, parlar massa ràpid fa que els altres pugin tenir dificultats en comprendre el que es vulgui.
  • La dicció: En tota conversa es bàsic se capaç de vocalitzar bé i duna pronunciació per a ser entès.
    • La fluïdesa o pertorbacions en la parla: Fa referència a les vacil·lacions, falsos comentaris i repeticions que solen fer contínuament dins duna conversa

Entradas relacionadas: