Prueba 1

Clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,2 KB

 

Subjecte passiu: Empresa constructora

Fet imposable: Venda d’un habitatge de nova construcció

Base imposable: 250.000 euros

Deute tributari: 27.000 euros

IVA repercutit IVA suportat

Venda habitatge 45.000,00 REPERCUTIDO

Subcontractació 18.000,00  SPORTADO

Deute tributari 27.000,00

 

Subjecte passiu: Advocat

Fet imposable: Assessorament legal al senyor Joan en la compra d’un habitatge

Base imposable: 10.000 euros

Deute tributari: 882 euros

IVA repercutit IVA suportat

Minuta 1.800,00                      918,00

Deute tributari 882,00

 

Subjecte passiu: Notaria

Fet imposable: Serveis de notaria en la compra-venda de l’habitatge

Base imposable: 3.000 euros

Deute tributari: 540 euros

IVA repercutit IVA suportat

Despeses notaria 540,00               0,00

Deute tributari 540,00

 

 

Subjecte passiu: Registrador

Fet imposable: Serveis de registre en la compra-venda de l’habitatge

Base imposable: 1.500 euros

Deute tributari: 270 euros

IVA repercutit  IVA  suportat

Despeses registre 270,00                          0,00

Deute tributari 270,00Defineixis els elements tributaris que configuren l’IVA

 

1. Fet imposable: l'IVA grava els lliuraments de béns, la prestació de serveis fets per empreses o professionals i les importacions de béns.

2. Subjectes passius: persones físiques o jurídiques que fan amb independència les operacions gravades.

3. Base imposable: la base imposable formal de l'IVA està constituïda per l'import total de la contraprestació de les operacions subjectes al mateix. Tanmateix, la base real de l'IVA, és a dir, la base sobre la qual realment recau l'impost és una altra de molt diferent. La quantitat que cada empresa ingressa a Hisenda és la diferència entre la quota que repercuteix en les seves vendes –excloses les exportacions– i l'import suportat en les seves compres. La quota repercutida als adquiridors dels seus productes és el resultat d'aplicar el tipus impositiu sobre el preu dels productes. Les empreses, a més, ingressen a Hisenda l'IVA suportat a les seves

importacions.

4. Exempcions: encara que hi ha una llista comuna d'exempcions tributàries d'aplicació en tots els països comunitaris, la naturalesa de l'IVA és refractària a l'establiment d'exempcions que pertorben el seu funcionament. Les exempcions només minoren la càrrega suportada pel consumidor quan es produeixen en la fase immediata al consum, ja que en la resta de casos la mateixa mecànica de l'impost recupera la càrrega tributària no suportada anteriorment i la fa recaure sobre el consumidor final.

5. Determinació del deute tributari: La tècnica de càlcul de l'IVA fa que el deute tributari es determini de la manera següent:

Deute tributari = Impost repercutit - Impost suportat

Amb l'IVA suportat es pot plantejar una dificultat si l'empresa o el professional es dedica simultàniament a activitats que donen dret a deduir l'IVA suportat i a activitats que no donen dret a aquesta deducció. Serà necessari determinar quina és la importància relativa de cada una d'aquestes operacions, ja que només es podrà deduir l'IVA suportat en aquelles activitats que donen dret a la deducció. Per a determinar l'esmentada importància relativa s'utilitza la regla de prorrata.

 

Entradas relacionadas: