Psico pro.cog(i)

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,7 KB

 
Sensació; Resposta que dóna l’organisme a un estímul captat pels sentits.Estimul;Tota energia física, mecànica, tèrmica, química o electromagnètica que activa receptor sensorial.Sentits;Canals d’informació que detecten els estímuls físics i els transmeten al cervell que els interpreta .Percepció;Procés constructiu que ens permet organitzar sensacions i captar conjunts o formes dotades de significat .Característiques;Procés Bipolar/depén de les característiques dels estímuls i de l’activitat del subjecte /Procés d'informació -adaptació;facilita informació sobre el món possibilitant adaptació al medi /Procés de selecció;percebem el que és rellevant mitjançant l’atenció.Fases.Detecció/cada sentit disposa d’un receptor (grup cèl·lules sensibles a un tipus concret energia) /transducció : els sentits converteixen energia electromagnètica en senyals electroquímics /transmissió: energia electroquímica desencadena impulsos nerviosos que transmeten informació al cervell/processament informació : el cervell organitza i interpreta informació en experiències conscients /percepció visual: estímul físic --> retina --> nervi òptic --> es transmet al cervell on es processa --> s’obté vi sió.Organs sensorials.Classificació ; exteroceptors: capten informació del món exterior (gust, olfacte, visió , tacte, audició ).interoceptors: informen estat vísceres .propioceptors: informen sobre músculs i moviments corporals .Llindars sensorials; Llindar absolut: quantitat mínima d’estímul que necessitem per “adonar-nos” de quelcom (llindar inferior ) i quantitat màxima d’estímul que podem rebre (llindar superior).Llindar diferencial : diferència d’intensitat necessària per notar un increment o disminució davant estím ul.Trastorns:Agnòsia; incapacitat d’identificar o de reconèixer estímuls per un sentit particular. Il· lusions: deformació objecte percebut provocat per una percepció falsa o error reconeixement.Al· lucinacions: percepcions sense estímul acústic, visual, gustatiu i olfactiu o tàctil.Factors.Externs: intensitat, repetició, grandària, novetat .Interns: motius, interessos i valors, característiques de l’observador, cultura, ATENCIÓ .Atenció ; mecanisme de selecció activa de la informació perquè aquesta és excessiva i els notres recursos limitat .Caracterí stiques;activitat conscient; orienta els sentits; pot disminuir per causes internes i externes .Factors;estat físic, fàrmacs o aliments, condicions externes (temperatura, ...) , maduresa personal .Com percebem, teories de la percepció; Teoria associacionista;Autor:Wundt/El procés perceptiu és una suma d’elements aïllats. Primer es capten les sensacions aïllades i després el cervell les associa construint la percepció global de l’objecte /L’individu és un receptor passiu dels estímuls .Escola de la forma(gestalt);Autors: Wetheimer, kofka i kölher / El procés perceptiu és un procés complex on el tot no equival a la suma de les parts /Com s’organitzen les sensacions ?; / - Figura i fons. Les sensacions s’agrupen en una figura que destaca sobre un fons .Figura;té forma i contorns definits; és pròxima al subjecte; té menys superfície que el fons i s’avança a aquest .Fons;no té contorns precisos; sembla uniforme i sense estructura; té major superfície que la forma; es percep com estès després figura / -Lleis agrupació estí muls. Formes constants d’agrupar els estímuls per organitzar-los i percebre’ls com a unitat: 1.Llei de proximitat. . Els E propers tendeixen a agrupar-se 2. Llei de semblanç a. Els E semblants (grandària, forma, color) tendeixen a agruparse 3. Llei de continuï tat. Tendència a percebre com una unitat els E que presenten una disposició continua.4. Llei de contrast. L’E que destaca sobre grup d’E homogenis tendeix a ser percebut com a forma i resta, com a fons. 5. Llei de tancament. El E incomplerts tendeixen a completar-seper a percebre’s com una unitat / - Agudesa perceptiva. El cervell organitza la informació que prové dels sentits i l’atorga un significat. A vegades, comet errors: veiem coses que no hi són; necessitem temps per interpretar una imatge; o bé, li donem un significat diferent a les figures segons el context on apareixen.Teoria Cognitiva: Autor: Piaget, Vigotsky, Ausube l../El procés perceptiu consiteix en reconèixer les coses que la sensació detecta sense saber què són, per situar-les en un context i així poder interpretar-les / Els processos perceptius habituals estan guiats per ESQUEMES COGNITIUS(estructures de coneixement): conjunt organitzat de dades emmagatzemades a la memòria que serveix per interpretar la realitat i on s’integren les experiències i coneixement /Els esquemes cognitus guien també la comprensió de símbols i estan lligats a la forma en què la memòria recupera la informació (permeten establir metes) /Els individus van construint esquemes cognitius durant el seu desenvolupament cognitiu i, amb el temps, guiaran la seva capacitat perceptiva de manera més automàtica /L’individu és un receptor actiu dels estímuls.

Entradas relacionadas: