Publica

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,12 KB

 

esquema que representa forma global de l'administració publica:administració pública espanyola: administració general d l'estat(central,perifencia,exterior,organismes publ.), adm.institucional, adm.autonomica, adm.local(provincia,municipi)
enumera els organs del govern. explica quin es la diferenciael govern i el consell de ministres
.govern---:organ superior: president, vicepresident,ministres//el consell de minstre es k els membres dl govern es trien mitjançant eleccions generals, i el consell ministres són anomenats pel rei peró aproposició del president dl govern.
establisx en que es diferencia el consell de ministres de le comisions delegades del govern i indica quines son les comissions delegades del govern que exiteixen actualment comissions delegats del govern:assumptes econòmics, politica autònomica, comissions x situaccions d crisis, comissió delegada del govern x assumptes intl·ligència. * la diferencia es k les comissions delegades dl govern fa informes i coordinen x diversos ministres, mentre el consell de ministres assesora al govern.
4a) els organs superiors de l'administració de l'estat són el consell de ministres, les comissions delegades del govern, el president del govvern , i els ministres. b) el govern està format pel president, un o diversos vicepresidents i els ministres.c) la reunió del govern en ple s'anomena reunió de consell de ministres, sota lan direcció del president.*d) els membres mintres són nomenats pel rei a proposta del president del govern.//5-
de les competencies que seguidamen s'indiquen indica quines correspom al president del govern i quines als ministres
president del govern: drigir la politica de defensa, crear i suprimir secretaries d'estat, interposar recurs d'inconstitucionalitat, proposar al rei la dissolució de les corts generals, coordinar l'acció dels membres dels membres del govern, plantejar una qüestio de confiança al congrès del diputats//els ministres: fixar els objectius del objectius dels ministres, aprovar els estats de despeses d'un ministre, determinar l'organització interna d'un ministre, drigir l'actuacció dels titulars dels organs superiors del ministeri. 6-
ordena de manera jerarquica els sguents d'un miniterisministres--- secretaris d'estat---sostsecretaris---secretari general tècnic---sootsdirectors generals7- a)els delegats del govern exerceixen les funcions de l'Administració general de l'estat a les comunitats autònomes; els subdelegat, a les provincies; i els directors insalars a les illes.b) els delegats del govern depenen de la presdéncia del govern i detenen la representació del govern a les comunitats autonomes, alhora k el president de la comunitat detenta la representació de l'estat. c) els sotsdelegats del govern dirigeixen els serveis dels l'administració general de l'estat a la provincia i dirigeix i coordinen la protecció civil a la provincia. d) a les comunitats autonemes uniprivincials, els delegats del govern assumeixen les competencies dels sotsdelegats tret de la comunitat de Madrid en k hi ha un sotsdelegat.8-enumera els organs que formen l'adminitració general del estat a l'exterior les missions diplomatiques, les representacions ,les delegacions, les oficines consulars d'espanya al'exterior9-UNED--- organismes públics, GOVERN--- central, RENFE--- organismes públics, CONSOLAT--- exterior, Direcció Insular--- perfrica, Vicepresident del Govern---Central, Consell d'estat---consultiva, conselleria d'industria---Consultiva, Sots-direcció---periferica, Regidoria d'un poble---Local o organismes públics, Delegació del govern---periferica, Ministre de l'interior---central, sotsdelegat---periferica.
10-explica quina es la carac comuna dels organismes publics de qui depenen i enumera els quatre grups en que es poden dividir
organismes públics son entitats que tenen un fins especifics / -organismes autonoms, entitats publiques empresarials, entitats gestores de la seg. social.,organismes publics de regim especific.11-inidica les diferencies que existeixen entre el tribunal de comptes i la intervenció general de l'administració de l'estat el genral de la administracio de l'estat realitza un control intern i previ a l'excusio de la despsa publica. el tribunal de comptes depen de les corts i realitza un control extern i a posteriori dels comptes generals de l'estat enjudicia la resposabilitat en que incorrin les persones que adminitrin cabals publics. 

Entradas relacionadas: