Segons el punt d' articulació

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,52 KB

 

B/V: B: darrere m(ambit).Alternant p(sap->saber).Davant L i R(moble).V: Darrere n(canvi).Alternant amb u(neu->nevar).En les desinencies del preterir imperfet d'indicatiu.

Pseudoderivats: paraules directes del llati sense transformació.Son mots que no han seguit la evolució propia de la llengua perque han estats incorporats directament de les formes llatines.

Punt d'articulació: Bilabial: amb els dos llavis.Dentals:Amb l'apex de la llengua i la cara interior de les dents incisives.Velars:Amb el postdors de la llengua i el vel del paladar.Labiodelantes:llavi inferior i les dents incisives.Alveolars:amb l'apex de la llengia i els alvèols.Palatals:amb els dors de la llengua i el paladar.Mode d'articulació: Africats:dos períodes, un oclusiu que l'aire queda barrat i un altre de fricatiu que l'aire surt fregant.Oclusius:produeix una obstrucció total de l'aire.Fricatius:deixant lliscar l'aire per una petita escletxa fregant.Nasal:es baixa l'úvula i l'aire surt per les cavitats nasals i oral.Lateral: l'aire surt pels costats laterals de la boca.Vibrant: l'aire s'interromp pel contacte entre l'apex de la llengua i els alveols.

Canvis en la sonoritat: Ensordiment: [b]-[p],[t]-[d],[g]-[k],a fi de mot davant de pausa,seguit de consonant sorda,seguit de vocal. sonorització: [p]-[b],[t]-[d],[k]-[g],seguit de consonant sonora. Canvis en el mode d'articulació: oclusió-aproximant: vocal,lateral,vibrant+b,d,g+vocal lateral vibrat+?,ð,    .Emmudiment:[p],[b] darrere [m]. [d],[t] darrere nasal i lateral.

Entradas relacionadas: