Quantas persones parlen espanyol al mon

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,97 KB

 
L`accent obert i el tancat: La lletra a sempra obert/ Les lletres i,u sempre tancat/ Les lletres e,o poden representar sons diferents.
L`entrevista: genere periodístic que consisteix en una combersa o un dialeg entre 2 persones.
1)presentació 2)diàleg 3)comentari final
El debat: genere periodístic en que unes quantes persones exposan opinions diverses sobra una qüestió.Ha de tenir moderador.
L`enquesta: conjunt de preguntes preparades amb l`objectiu de coneixer l`opinió d`un grup de persones sobre la questió
1)definir l`objecte d`estudi 2) preparar les preguntes 3) formular les preguntes a un nombre de persones 4)buidar les preguntes
5)interpretar les dades obtingudes.
test d`autoconeixement: tipus d`anquesta preparada expressament per coneixer la personalitat.
les llengües del món: hi ha més de 6.000milions de persones i s`hi parlen més de 5.000 llengües.
a Europa les majoritaries són el rus,alemany,francès,Itàlia,espanyol.El català ocupa una posició intermèdia.
Llengua minoritzada: és un terme de la sociolingüística que fa referència a qualsevol llengua que parlada històricament en un territori es troba en una situació d'anormalitat lingüística, resultat d'un procés de substitució lingüística.
Diglòssia:situació que es dóna quan, en una societat donada, hi ha dues llengües relacionades de forma propera, una de prestigi alt, que s'utilitza generalment pel govern i en texts formals, i una de prestigi baix, que és normalment la llengua vernacla parlada. El llenguatge de prestigi alt tendeix a ser el més formalitzat, i les seves formes i vocabulari sovint interfereixen el vernacle, tanmateix sovint en una forma canviada.
Substitució lingüística: és un terme de la sociolingüística que es refereix a un procés al final del qual una comunitat lingüística acaba passant a formar part d'una altra comunitat lingüística per l'abandonament de la seva llengua.
normalització lingüística: en la sociolingüística és un procés a través del qual una llengua accedeix a desenvolupar-se i usar-se dins d'àmbits que anteriorment ja estaven ocupats per una altra llengua.
Multilingüisme: és un terme de la sociolingüística per referir-se a un individu que pot usar dos o més idiomes.
Bilingüisme: es la capacitat de una persona para utilitzar indiferentment dues llengües.

Entradas relacionadas: