Quimica 2

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,87 KB

 

-Mescles:les mescles són combinacions de diverses substàncies pures que no interaccionen químicament entre elles.La proporció en que es troben les diferents substàncies pot ser molt diversa,però cadascuna delles conserva la seva composició i propietats.
-En les mescles homogènies els diferents compostos es troben uniformement diseminats,qualsevol porció de la mescla té la mateixa composició química i idèntiques propietats.En aquest cas es diu que la mescla té una sola fase.
-En les mescles heterogènies,els diferents components de la mescla no estan uniformement disseminats,es pot distingir a primera vista o amb instruments òptics descàs augment més duna fase.Cada fase de la mescla té diferent composició i propietats.
DISSOLUCIONS
Es una mescla homogènia de dues o més substàncies.El component majoritari sanomena dissolvent,el minoritari solut.Encara que el dissolvent i el solut poden tenir qualsevol estat físic,la solució obtinguda sempre presenta lestat físic del dissolvent.Segons aquest estat,les solucions es poden classificar en gasoses,líquides i sòlides.
Tipus de dissolucions: solut/dissolvent:sòlid,líquid,gas. Sòlid:aliatges,amalgama de Hg en Au,hidrogen en pal·ladi. Líquid:sucre en aigua,etanol en aigua,oxigen en aigua. Gas:iode sublimat en aire,vapor daigua en aire,aire.
SOLUBILITAT
La solubilitat dun solut en un dissolvent es defineix com la màxima quantitat de solut que es pot dissoldre en una quantitat donada de dissolvent a una determinada temperatura.La solubilitat depèn de les característiques del parell solut-dissolvent,de la temperatura.
Per norma general ,en el cas duna dissolució dun sòlid en un lípid,com més gran és la temperatura,més alta es la solubilitat.La representació de la solubilitat duna substància es funció de la temperatura sanomena corba de solubilitat.La corba indica el màxim de substància dissolta a cada temperatura.

En el cas de gasos dissolts en líquids,la solubilitat depén de la pressió que exerceix el gas sobre el líquid i de la temperatura.La solubilitat dun gas en un líquid disminueix en augmentar la temperatura.
Duna dissolució és pot dir que es:
-Diluida:si conté poca proporció de solut.
-Concentrada:si conté molta proporció de solut.
-Saturada:si el dissolvent no admet més quantitat de solut a una temperatura determinada.
-No saturada:si encara admet més quantitat de solut dissolt.
-Sobresaturada:si conté més solut dissolt del corresponent a la saturació.En aquest cas es molt inestable.
SEPARACIÓ DELS COMPOSTOS DUNA MESCLA
Quan sha destudiar una substància és necessari que sigui en estat de puresa,per tant,la separació dels components duna mescla és una tasca habitual als laboratoris,i també a les indústries químiques.Per separar els components duna mescla sha de tenir present que cada component té unes propietats que el diferencien de la resta,aprofitant aquestes diferències és pot idear un procediment de separació,en funció de la complexitat de la mescla,constara dun nombre de pasos més o menys gran.Distingirem entre la separació de components en mescles homogènies i en mescles heterogènies.
Mescles heterogènies:filtració,decantació,sedimentació,centrifugació.
Mescles homogènies:evaporació,destil·lació,extracció líquid-líquid,extracció sòlid-líquid,cristal·lització,cromatografia.
EXERCICIS
Sorra                                          vidre
Vidre     aigua decantació    sorra                                                            sucre
Sucre                                          sucre dissolt en aigua evaporació    aigua

Sal                         sal
Sofre    etanol    sofre+etanol

Sorra                    iode en etanol      evaporació
Iode     etanol    sorra    aigua    sorra
Sal                         sal                       sal en aigua    evaporació

Llimadures de fe                llimadures de fe                    sorra
Acetona           filtració      sorra                           imant    Fe
Aigua                                    acetona                                   acetona
Sorra                                     aigua          destil·lació         aigua


Sal                                     sorra
Sorra            filtració      sal                                            alcohol
Alcohol                            alcohol      destil·lació         aigua       evaporació     sal
Aigua                               aigua                                       sal                                        aigua

Aigua                                Fe
Benzina       filtració      aigua                                benzina
Sal                                     benzina    extracció      aigua        evaporació      sal
Ferro                                 sal                                      sal                                          aigua

Cendres     aigua      potasses en aigua     evaporació       potasses
                                      Carbó                                                          aigua

Entradas relacionadas: