Ramón llull+infidels+objectiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,84 KB

 


1. Què caracteritza la literatura doctrinal?-La redacció dobres, la fundació descoles i els viatges apostòlics. La redacció dobresà que difonguessin la doctrina cristiana arreu del món. La fundació descolesà on sensenyés el seu sistema filósòfic, la seva Art, i tambè làrab i altres llengües orientals, que podrien facilitar als missioners la comunicació amb els infidels. Els viatges apostòlicsà tant a les principals seus europees del coneixement de lèpoca, com pròpiament a les terres dels sarraïns. 2. Relaciona el significat daquestes estrofes del Cant de Ramón amb la vida i amb els objectius als quals va dedicar-se Ramón Llull a partir de la seva conversió. «Som hom vell, paubre, menyspreat, no hai ajuda dhome nat e hai trop gran fait emparat.Granres hai de lo món cercat; mant bon eximpli hai donat: poc som conegut e amat.Vull morir en pèlag damor. Per ésser gran no hai paor de mal príncep ne mal pastor. Tots jorns consir la deshonor que fan a Déu li gran senyor qui meten lo món en error.» (Versió actual: «Sóc un home vell, pobre, menyspreat,/ no tinc ajuda de cap home nascut/ i he intentat massa grans fets./ Gran cosa he cercat del món;/ he donat molt bons exemples:/ sóc poc conegut i estimat./ Vull morir en amor molt abundant./ Per ésser gran no tinc por/ de mal príncep ni de mal pastor./ Tots els dies considero el deshonor/ que fan a Déu el gran senyor/ els qui posen el món en error».)- La conversió va ser lany 1963, i és presentada com un procés que es va allargar per algun temps i que va comptar amb aquests episodis:1. Mentre Llull tractava d'escriure una cançó amorosa, té la visió de Crist crucificat. La visió es repeteix en cinc ocasions, mentre ell reflexiona sobre el seu significat.2. Una primera formulació d'intencions, seguida d'un període d'oblit.3. L'assistència a un sermó sobre sant Francesc d'Assís i la venda de la major part dels seus béns.


4. La peregrinació a Rocamador i a Santiago de Compostel·la.5. La trobada amb Ramón de Penyafort a Barcelona.Els episodis de la conversió constitueixen un dels temes lul·lians més freqüentats per la tradició, la llegenda, i les obres novel·lades. Al 1274 és va produir la il·luminació i va fer viatges a la universitat de París, a la Cúria papal de Roma, i a França (ciutat de Viena del Relfinat). Al 1311 va anar al nord dÀfrica i a Tunis al Desembre de lany 1315.3. A què es refereix Ramón Llull quan parla de raons necessàries o demostratives? -Fa referència la seva art; un sistema filósòfic amb formulacions successives i que encara el conflicte més profund del pensament medieval: la relació entre raó i fe, entre el coneixement racional que dona la filosofia i la veritat revelada directament per Déu que recull la teologia.4. Per quin motiu i amb quin objectiu Ramón Llull escriu obres literàries?-El motiu va ser perquè se li va aparèixer Déu i li va revelar la forma i la manera que havia de donar al seu sistema filósòfic, a partir daquest moment va evolucionar la manera de fer les seves obres i lArt Lul·liana va evolucionar en diferents etapes i llibres. I lobjectiu pel qual va escriure obres literàries va ser perquè Llull volia convèncer els infidels (no creients) de la veritat del cristianisme. La poesia trobadoresca. Ausiàs March.1. Explica què significa lafirmació següent. Raona-ho tenint en compte en què consisteix lamor cortès. «Lamor cortès, autèntic eix de la poesia amorosa dels trobadors, és en gran part una mena de trasllat de conceptes i formes del feudalisme al terreny sentimental i literari.- És la temàtica bàsica de la poesia dels trobadors, un sentiment amorós refinat com a escau a lambient de la cort. Està relacionat en que lamor cortès es com un triangle entre el trobador (pobre) la senyora (dama noble) i el seu marit (gelós), i en aquesta afirmació també hi ha una mena de triangle per part del pobre que té que abonar una part del seu sou al senyor feudal per fer ús de les terres.

Entradas relacionadas: