Realismo

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,2 KB

 

LA PROSA DEL SEGLE XiX:narrativa romantica:traducciones al castellà de walter scott.
Els primers novellistes romàntics catalans utilitzen,en un primer momento la llengua
Castellana per tractar temes temes de la historia.la novella historica:popularitzada per autors
com alexandre i walter scott,,responia a la moda romantica historicista..la novella fullatonesca:
es un genere de narrativa sentimental en que els personatges,classificats en els bons y els dolents,
viuen situacions dramatiques de les quals acaben sortint gracies a la seva bondat o fracassant.
Cada episodio acabava amb la trama interrompuda per mantener la intriga del lector.la novella
acaba quan aquest interes decreixia.costumisme:suposà el descobriment de la realitat cuotidiana
com a tema novellesc,alhora també ladopcio inexcusable de la llengua catalana coma unic Vehicle
dexpressio.el costumisme a les illes presenta unes caracteristiques propies:atencio especial a la ciutat,
y lus duna llengua dialectal rica.apareixen setmanaris com lignorancia i la roqueta.novella realista i
naturalista:el realsime narratiu es contraposat a la recreacio del pasat feta pels romantics.
Pretenden reproduir la realitat tal co es;aixo implicava tractar els canvis provocats per la
Industralitzacio i lascensio social de la burguesía.la novella catalana va preservar la descripcio
Dambients pintorescs i rurals.narcis oller:obres:-la papellona:una xica pobre y orfena es seguida
Y abandonada per un papallona de classe social mes elevada.finalment es casa.-lescanyapobres:
En un poble imaginari en vies dindustralitzacio una dona viuda es casa amb Oleguer.la passio
Pels Diners porta el protagonista a una mort tragiza.-vilaniu.-la febre dor.-labogeria:proces
Duna malaltia,la demencia,i de les consecuencias socials en la persona del malalt.-pilar prim:
Una jove vidua tracta de fer la seva vida sentimental estimant un home mes jove que ella
En contra dels condicionaments socials y del prejudicis de Tepoca.obra modernista.la literatura realista i naturalismo a Europa:el realisme apareix a Europa cap a mitjan segle xix com a replica del romanticisme i coincidint amb lafany carateristic de lepoca pel coneixement cientific basat en la raó.trets romantics com el subjetivisme lidealisme son ben lluny del propósito que es plantejava el realisme i que significa un nou concepte de creacio literaria es a dir la realitar que coneix lautor, pot descriure amb exactitud.la novela realista ofereix un panorama de la realitat del momento en la seva totalitat,desde totes les perspectivas que la configuren:loranització social,politica…per aconseguir aixo lautor utilitza una perpectiva a través de lobservacio metodica i meticulosa de la realitat que volia descriure.sinteresava per tots els aspectos de la societat,fossin bons o no i analitzava amb un esperit critic i globalitzador.el naturalisme:aparegue en el context duna burguesia enlleurnada pels progressos cientifics,una societat que com ja hem comentat considerava la ciencia leix de tot el coneixement humà.el positivisme partia duna visio del mon basada en lexperimentacio directa de la realitat,pretenia donar raó de tots els fenomens naturals a partir de lobservacio directa i de la seva classificació posterior.aplicant aquest metode anomenat metode experimental,es pretenden establir les lleis que regeixen lunivers incloent hi lésser humà.a diferencia de la novela realista, la naturalista no sol descrivia la realitat,sinó que es converti en un instrument dobservacio i experimentacio de la societat i la persona, amb lobjectiu de millorar les condicions socials.

Entradas relacionadas: