Recompte de celulas

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 21,91 KB

 

Recompte cel·. Conceptes:el recompte estudi quantitatius de la f. forme de la sang, sabrem el num d’eritròcits, leucòcits, plaquetes per litres.// Formen part de l’HEMOGRAMA, on estudiem altres paràmetres i realitza cada cop k fa un anàlisis a un pacient. 1.dividir la sang del pacient. 2.Agafar un volum conegut. 3.Fer el recompte dels elements formes. 4.Càlcul matemàtic a partir de dades trobades. Dos mètodes:manualment: incrementa l’error, + lent. Autom: + precís, + ràpid.// Recomptes manuals: Amb cambra: comptar eritròcits, limfò i plaquetes.  Indirecte de plaquetes. Recompte manual amb cambra:Material: cambra compta glòbuls, pipetes dilució, líquid dilució, micro òptic (eritròcits i leucò), micro de contrast de fase (plaquetes). Cambra comptaglòbuls: Són porta + gruixuts. Les dues plataformes laterals són 0,1mm + altes i on reposa el porta.// A la plataforma central hi ha gravat un reticle de recompte, on queden les cèl· i les comptem.// La dif k hi ha és el tipus de reticle. + utilitzat: Neubauer Modificat o improved—El quadrat fa 3mm de costat i dividit en 9 quadrats d’1mm (quadrats secundaris).// Per fer recomptes farem servir els secundaris dels vèrtex per leuco i plaquetes. El central d’eritrocits. Tots son idèntics i tenen un superfície de 1mm2 i volum 0,1mm3, excepte els dels vèrtex. Subdivisió dels quadrats secundaris: cada quadrat secundari dividit en quadrats terciaris.// Els quadrats secundaris vèrtex: 16 terciaris (0,25mm costat). 1/4 costat, 1/16 superficie i 1/160 volum.// Recompte leucòcits: miren 64 terciaris dels extrems.// Recomptes plaquetes: miren les diagonals, 4 terciaris de cada extrem (total 16). Pipeta dilució o Thoma: De vidre k serveix per fer dilució de la sang. Hi ha dos tipus de pipetes de thoma i es diferencien per colo de la perleta k conté el dipòsit central. VERMELLA: recompte eritròcits i plaquetes. (per diluir + ja k hi ha + eritròcits. BLANCA: recompte leucòcits.// Hi ha graduació: extrem llarg:0,5 i 1// extrem curt: vermell 101 i blanca 11.Procés dilució vermella (eritròcits i plaquetes). 1omplir de sang fins (0,5 o 1) 2.Omplir amb líquid dilució fins la marca del 101, està al capil·lar curt. NOTA:enràs molt exacte. Dilució amb pipeta de perla blanca (leucòcits) El líquid de dilució s’introdueix amb xucladors.// Es mescla i s’omple la cambra de recompte.// S’omple i es buida per capil·laritat, per buidar posar en contacte amb una cantonada d’una cel·la.// No porta anticoagulant, hem d’introduir el líquid de dilució ràpid ck no es faci coàgul.// Un cop bolcada s’ha de rentar la pipeta. Líquid de dilució: Hi ha 3 tipus dif segons els elements sanguinis. Té com funció fer la dilució de la mostra de sang i facilitar-nos el recompte de les cel· k m’interessa. Líquid de Hayem:Eritrocits: biclorur de mercuri, tòxic al leucòcits. Sense tinció (eritroci vermells). Micro optic Líquid de Turk:Leuco: colorant violeta de genciana.  À. Acètic glacial, tòxic per eritròcits. Micro optic Líquid diluïdor plaquetes:Oxacelat d’amoni tòxic per eritròcits i leucòcits. Microscopi contrast de fase.  Mètode de recompte manual: Dilució mostra de sang:Líquid de dilució idoni per cel· a comptar.// Tipus de dilució (+ cel·--> + dilució).// Dilució exacte i correcte.// Abans d’afegir el líquid netejar la sang sobrant de la pipeta. Omplir la cambra de recompte:Abans d’omplir toquem el paper 2 o 3 cops xk entri sang diluïda.// La cambra s’omple per capil·laritat tocant amb la pipeta l’espai de 0,1mm entre el cubre i la cel· central, sempre per una cantonada.// Si omplim un reticle amb cèl· k han precipitat no serveix.// Hi ha pipetes k fan la dilució automàticament. Recompte fiable:visualitzar mostra del reticle i mirar k estigui homogènicament.// per no repetir cel· només es recomptes les cel· k toquen la línia superior dreta.

 Causes d’error: L’error aprox 20%. Leucòcits i plaquetes és menor xk n’hi ha menys. Errors relacionats amb mostra: La sang capil·lar k s’utilitza per fer el recompte no flueixi es trenca i el recompte inferior.// Utilitzem sang anticoagulada on s’ha barrejat errònicament. Errors relacionats amb el material: El recipient estigui brut, la dilució no està correcte i recompte tampoc// Material mal calibrat.// Els líquids de dilució estan caducats o espatllats. Errors relacionats amb tècnica. Omplir incorrectament la pipeta.// No treure les 4 primeres gotes.// Distribució no uniforme.// Comptar malament. Errors relacionats amb el càlcul: Errors dilució i amb volum. Recompte indirecte de plaquetes: Obtindré recompte de plaquetes per mm3 o l sense fer el recompte de plaquetes amb la cambra.// Les plaquetes es recompten amb micro· de contrast de fase. 1.Recompte leuco en cambra 2. Frotis amb tinció i busquem zona amb 100 eritròctis i relacionu amb plaquetes. 3. Segons regla de 3 busquem les plaquetes/l.// Mirar e frotis a 100x ja n’hi ha 100 eritrocits, per tant comptem les plaquetes.// L’error del mètode és major k el recompte manual. Recomptes automàtics: + precisos, l’error + petit, i + ràpid. De comptadors hi ha dif tipus: Els + simple: dif eri, leu, pla.. Els + avançats: diferenciar tipus de leucòcits i limfo B, T4, T8. Constan de parts: Diluïdor:s’encarrega de fer la dilució de la mostra del pacient. Cambra de flux: aconseguim k les cel· passin de una en una per poder fer el recompte. Dispositiu de mesura:dispositiu k detecta el pas de cada una de les cel·. Transductor:traduir senyals k emet el dispositiu i transforma senyal en núm·. Equip informàtic:dóna un informe amb resultats.Dispositiu de mesura. A. Mètode de la resistència elèctrica/ coulter. A la cambra trobem 2 elèctrodes passen les cel· sanguínies. Cada cop k passa una cel· presenta una resistència k depèn de cada element sanguini.// Si fixem en la mida: leu + grans + resistents Complexitat: diferenciar els leucos entre si. Neutròfils: + complexos + resistents. Limfo – comple - resistents. El transductor serà ki classificarà cada senyal en leucos, plaque i dif tipus de leucos. B. Mètodes òptics o de dispersió lumínica. 2 tipus: Camp fosc:Quant no hi ha elements sanguinis (repòs):va passant la dilució, i la cambra esta atravesada per un raig de llum k no es desvia ( no hi ha elements), incideix en un disc de camp fosc. El disc absorbeix la llum de forma k el fotodetector de llum no detecta res (no arriba llum). Quan hi ha cel· (actiu): Si passa una cèl· el raig es desvia, no toca el disc, i va al fotodetector, rep una senyal x cada cèl k passa. Com + gran i complexa sigui una cèl + gran serà l’angle de dispersió del raig de llum.// I el transductor ho classifica. Raig Làsser:+ sofisticat + inf·. Repòs: la cambra esta atravesada x un raig làser, quant passa el líquid, incideix de forma continua en un sensor. Actiu: cada cop k passa un element sanguini, aquet raig es desvia i no incideix en el sensor.// El recompte de cèl· es fa a partir de quants cops el sensor no rep senyal.// Depenent de la cèl el raig es desvia + o – i sempre k es desvia toca un disc de dispersió, i depèn on toqui és una cèl o un altre.

 Tipus contadors:Es diferencien per el nombre de poblacions. A: Comptador de una població:utilitza la resistència elèctrica com a dispositiu de mesura, i dona el recompte de eri, plaq i leuco. Consta de 2 diluidors i 2 cambres de fluxe. 1 dilui i 1 cambra per leucos les altres per plaq i eri. B: Comptador de 3 poblacions:eri, plaq i leucos grans (neutró), mitjans (mono, eos, baso) i petits (limf). Utilitza el mètode òptic de camp fosc, 2 diluido i 2 cambres. 1dil i 1 cambr per eritròcits i plaquetes i la resta per els leucos. C: Comptadors de 5 poblacions:eri, plaq i 5 tipus de leucos per separat. Diu la concentració d’Hb k té la persona. Té 4 canals: 1er: canal de la peroxidasa(enzim troba alguns leucos en dif concentració): Aporten reactius necessaris xk treballi peroxidasa dels leucos, i obtenir un color groc en funció de la quantitat de peroxidasa k tenen els leucos. // Hi ha un fotòmetre k mesura la intensitat. UN fotodetector angle de dispersió. El transductor compara la senyal del fotòmetre i fotodetector.// La peroxidasa informa del num· de: Limfòcits (no es tenyeixen, no te perox) Eosi (peroxidasa alta), Neutròfils (activitat preoxi positiva). Monòcits + baso (peroxidasa + +)  Leuc (perox nul·la). 2n: canal de basòfil:utilitza un reactiu k és un colorant blau alciant, k tenyeix basòfils. I com sempre fotodetector, fotòmetre i transductor.3er canal:eritròcits i plaq. El diluent té un reactiu k trenca leucos. Hi ha 2 fotodetectors: plaq i eritró. 4rt: de la cianometahemoglobina:calcula la concentració d’Hb del pacient. Amb un reactiu es trenca els eritròcits per alliberar l’Hb, després s’afegeixen els reactius per transformar l’Hb en cianometa.. El fotòmetre detecta l’intensitat del color de cianometa i així sap la concetració d’Hb. D: Citotòmetre de flux:L’únic k utilitza el dispositiu d Raig LÀSER. Es detecta la desviació del raig per FSC. Presentació dels resultats: Fer un llistat: Pot anar amb sigles o escrit amb el num i les unitat k hem fet servir i per poder entendre els resultats va acompanyat del rang de normalitat.// Histograma o polígon de freq·: ens donen inf d’una caract· dels elements sanguinis d’una persona. Diagrames de dispersió. Relacionene 2 caract dels elements sanguinis de la persona (es situa cada cel· en un punt del diagrama). Causes d’error en els recomptes automàtics: 1% d’error per això + fiables i ràpids.. però pot haver-hi error. Errors segons mostra: Manipulació de la mostra. Malament barrejat. Error de coincidències. Hemòlisi. Presència de coàguls. Agregats plaq·. Error segons l’aparell: utilitzen un diluent adequat, calibratge erroni de la màquina, Neteja defectuosa, Propis de l’aparell.

Entradas relacionadas: