Rectamente

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 12,41 KB

 

Servei d'ajuda a domicili

-Ativitats realitzades pels profesionals a domicili de les persones necesitades amb el fi d’ajudarles.

Objectius.

 • Mantenir a la persona usuaria en el seu medi natural
 • Evitar l'internament mitjançant l'adecaució de la llar a les necessitats de l'usuari
 • Incrementar l'autonomia de la persona en el seu entorn
 • Fomentar el desenvolupament de conductes i hàbits saludables
 • Evitar l'aïllament i la soledat, fomentant les relacions familiars i socials
 • Fomentar la solidaritat i el voluntariat a través de ciutadans

Finalitat dels SAD

 • Actuacions preventives: Prevenir les situacions de risc de pèrdua d'independència
 • Actuacions educatives: Ensenyarli a relitzar unes habilitats bàsiques (preparar aliments, posar rentadora...)
 • Actuacions rehabilitadores: Recuperació de capacitats funcionals perdudes mitjançant l'entrenament (vestir-se, rentar-se...)
 • Actuacions assistencials: Quan la persona no pugui realitzar les tasques, serà el professional qui les faci

Usuaris del SAD: Dirigit a persones que presenten deficiències en la seva autonomia personal i que volen continuar vivint en la seua llar i el seu entorn habitual.

Deficiències motivades per:

 • Limitació d'autonomia personal. Impossibilitat de realitzar activitats quotidianes.
 • Desajustaments convivencials. Situacions que impedeixen la convivència familiar per situacions diverses (falta d'algun membre, no poder atendre..)
 • Soledat – aïllament. Persones que viuen soles, aïllament per falta de relació.

Potencials receptors del SAD

 • Persones grans dependents i que no tinguin a ningú que els atengui
 • Persones amb discapacitat o malaltes
 • Persones amb una lesió o malaltia física o mental
 • Menors sense pares (malaltia, altres motius...)
 • Col.lectius que presenten situacions de risc i exclusió social
 • En general, situacions de desatenció social o familiar

Qualitat dels SAD

- L'extensió del SAD. Cobertura del servei entre la población susceptible d'utilitzar-ho.

- L'intensitat de la prestació. Els SAD es un suports d'intensitat mitjana, que s’haurien d'oferir entre 7 i 14 h setmanals. La mitjana del pais en el 2005 es situa en 16,50h mes (poc més de 4h setmana)

Els professionals que la presten:

 • Treballador social. Valoren la situació, dissenyen el projecte i fan el seguiment
 • TASS. Organitzen y supervisen les tasques domèstiques.
 • Personal sanitari. Per a persones dependentes.

La teleassistència

- Atenció domiciliària utilitzen la tecnologia per atendre rapid i a distància situacions de risc.

-Connexió via telefònica amb els professionals, a través d’un botó que apreta la persona dependent. El profesional rep la trucada al ordinador i pot veure el seu historial. La persona es comunica per un sistema de mans lliures.

Avantatges:

 • Aprofitament dels recursos humans, un sol professional pot atendre a mes d’una persona depenent.
 • L'evolució tecnològica ha reduit els costos i augmentat les prestacions.
 • Municipis que han instal.lat aquests sistemes per atendre a tota la població major de 80 anys que viu a soles.

Teleassistència vs telealarma.

 • Diferència: la teleassistència, te un equip mòbil d'assistència amb coneixements bàsics en serveis socials i sanitaris, que es desplaça al domicili en cas de necessitat, en canvi la telealarma no.
 • Objectius. Poder oferir intervencions rapides en situacions de risc a les persones que viuen a casa seva.
 • Condicions d'accés. Necessari que no tingui malaltia mental greu, problemes auditius o orals, que visqui o sola o amb algú amb les mateixes característiques.

Altres serveis

 • Servei d'àpats a domicili. Per a persones que no poden ser ateses per la família i no poden anar a menjador
 • Servei de bugaderia.
 • Servei de neteja de xoc. Professionals que fan la neteja periòdica en la llar.
 • Reformes al domicili. Adaptar el domicili a les condicions d'habitabilitat.
 • Serveis de parament. Compra de productes de neteja, eines o petits electrodomèstics que ajudin a la vida diària.

-Es presten quan la persona no pot sortir del domicili.

Altres serveis no dirigits a la persona depenent:

 • Formació i suport als curadors no professionals
 • Formació continua i suport als curadors professionals

Qui presta el servei?

 • Públic. Gestionat per entitats locals (ajuntaments)
 • Mixt. Gestionat per l'administració pero executat per entitats privades
 • Privats. Gestionat integrament per entitats privades (empreses, professionals privats...)

Fases de la prestació del servei

 • Fase I. Valoració i diagnòstic

Presentació de la sol.licitud. Document a través del qual l'usuari demana el servei. Inclou:

 Imprès sol.licitud, xec-servei

 Fotocòpia DNI

 Fotocòpia targeta sanitària

 Justificant d'ingresos dels membres de l'unitat de

convivència

 Fotocòpia declaració renda

 Informe mèdic

 Fotocòpia contracte lloguer

 Certificat d'empadronament

 Certificat de convivència

 Autorització domiciliciació bancària

Obtenció de la información:

 Entrevista. Conversa entre professional i persona /es destinatàries del SAD. Informació subjectiva

 Qüestionaris o escales estandars. Informació objectiva

Observació directa. Obtenim informació a través de l'atenció i el registre de fets de l'entorn natural(alimentació, higiene personal...)

Valoració i resolució.

 Valoració de la dependència de l'usuari

 Suport social, suport material o instrumental

 Determinació de les dificultats de l'entorn.

Es realitza un diagnòstic per dir si s’admet o no la persona. Es realitzarà:

 Pla de treball. Especificar àrees d'intervenció, persones i recursos mobilitzats

 Contracte d'assistència. Conformitat amb els serveis.

 • Fase II. Planificació de la intervención

Planificar l'intervenció: tipus d'intervenció que es durà a terme amb un usuari en concret.

 Objectius. Allò que pretenem aconseguir.

 Activitats. Es poden canviar segons els objectius proposats.

 Repartiment de tasques. De cura personal, domèstiques, atencions especials, d'ajuda en la vida social.

Pla de treball: Document on veiem l'intervenció i totes les actuacions que hauran de realitzar elsprofesionals.

Elements que formen el pla de treball.

Dades identificativos: Nombre d'expedient, Dades personals.

Dades de situació de l'usuari.:Font d'ingresos, Membres unitat convivència,Situacio habitatge,Estat de salut.

El contracte del servei: Explicar a l'usuari les condicions del servei (objectius, activitats, horaris, drets i deures) que estan en aquest document.

 • Fase III. L'Execució. El TASS durà a terme lantervenció al domicili de l'usuari.

Accions:

 Desenvolupament tasques planificades dins o fora del domicili. Portar un control diari.

Realitzar la col.laboració i el contacte en àmbits formals i informals.

 Seguiment mitjançant registres d'informació,reunions de coordinació periòdiques.

La planificació setmanal. Nom del tècnic i l'atenció que ha de prestar setmanalment a cada usuari dins l'horari establert.

Recollida d'informació diària.

 Fitxa de prestació individual. S'especifiquen les tasques del TASS al domicili. Dades personals, objectius, ajudes tècniques, intervencions.

 Fulls de registre. Diferents aspectes de la vida quotidiana i també les incidències.

Avaluació del programa. Valorar el que hem fet, si hem tingut algun problema i si aixi es s’a de rectificar.

Entradas relacionadas: