Recuperaciones

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,94 KB

 

Dialecte: és una varietat geogràfica duna llengua amb unes característiques diferenciadores entre els diferents dialectes duna llengua. Ex: català central.
La llengua catalana es divideix en dos grans dialectes.
-català occidental : nord occidental, valencià, pallarès, tortosí.
-català oriental : Central, rosellanès, balear, alguerès.
Complement directe: els verbs transitius necessiten un complement per a tenir un significat complet. Aquest complement verbal sanomena directe perquè hi recau directament lacció que expressa el verb.
Complement indirecte: és el complement verbal que indica qui és el destinatari de lacció expressada pel verb.
Complement atribut: expressa una ualitat del subjecte.
Complement circumstancial: modifiquen el significat el verb indicant-ne les circumstàncies de lloc, temps, instrument, manera, companyia...
Complement preposicional: hi ha un seguit de verbs que regeixen una preposició, que és la que introdueix un complement verbal al qual anomenem de règim.
Complement predicatiu: és el complement que completa, alhora, el significat del verb i el subjecte o el complement directe.
Complement agent: és el complement verbal que indica qui és autor de lacció expressada pel verb en les oracions passives.
Oració composta: quan trobem una oració amb dos verbs en forma personal, diem que es tracta duna oració composta.
Oració juxtaposta: té lloc quan dues proposicions estan a un mateix nivell sintàctic, però no estan unides per un enllaç sinó per un signe de puntuació.
Coordinada: és la relació que sestableix dins de loració composta entre dues o més proposicions que es troben al mateix nivell sintàctic; aquesta relació es duu a terme mitjançant un enllaç.
Subordinada substantiva: equivalen a un sintagma nominal, així doncs, poden desenvolupar les mateixes funcions que un SN.

Entradas relacionadas: