Recurs estilístic

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4 KB

 

recurs argumentatiu consisteix a explicar un fet una anecdota, un relat que es pren com a exemple a partir d'aio s'extreuen conclusions que ajuden a la opino ke es defensa

un altre recurs per donar validesa als arguments és basar-se en valors vigents en la societat actual.

la pregunta retorica es un recurs argumentatiu ke consisteix en una pregunta ke no te resposta la finalitat d'akest recurs es cridar l'atenció al public i ferlo participar en el discurs.

l'argument d'autoritat és un recurs molt usat ke consisteix a citar les paraules d'un autor prestigiós en qualsevol ambit ( social literari científic polític...). Aquest recurs dona solidesa a l'argummentació perké s'empra en l'opinió d'algú que sha guanyat una bona reputació. En els texto escrits, la cita ha d'anar entre cometes.

la repetició d'elements és un recurs molt utilitzat en l'argumentació per donar èmfasi al missatge ke l'autor vol transmetre.

la ironia i d'altres figures literaries son també recursos ke sutilitzen en els textos argumentatius els jocs de paraules frases fetes metafores antítesis formen part de les estrategies ke s'usen sovint per fer mes convincents els arguments.

introduir arguments

afegir informació explicar amb altres paraulesexemplificar resumir 
d'una altre Banda, en primer lloc

a més , també

és  a  dir , o  siguiper exemple, posem per  casen resum en síntesi
determinar la causadeterminar la conseqüenciacontraposar ideesconnectors inserits en la oracióseparats de la oració
perqué , ja que,gracies aper tant ,doncsara bé tot i que tanmateix
     
sons  grafiesnormes   exemples excepcions
3 j davant de a,o,u ja jo just jecc i ject
3 g davant de e,i gel ginesta 
 ∫ x

-a principi de mot    -derrere consonant-derrere de u semivocal-derrere de i

 xarxa panxa rauxa  guix 
 ∫ ix derrere de a,e,o,u caixa 

Entradas relacionadas: