Recursos Discursius

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,2 KB

 

TEXTOS CIENTIFICS I TECNICS:
Text Cient: son aqells q transmeten coneixements verificats
i contrastats, preten convèncer, modificar coneixements o la visió
de la realitat que teniem abans. Text Tecnics: son aqells q mostren
les aplicacions practiqes de la ciencia. Caracteristiques dels 2:
-Exposicio bjectiva dels coneixements, - disposició l'ogica i coherents
dels conceptes i les idees que s'exposen, - ús d'un llenguatge
denotatiu amb predomini d la funcio referencial, - predomini de
secuències expositives i argumentatives ( T.T directives o instructives),
- Abundancia de termes específics de sentit´unívoc o amb un sol sentit. 
Reg: especialitzat, dirigit a xsones amb coneixements sobre la mateira..
Intenció didàctica i duvulgadora.  Generes discursius. [Canal Oral] : 1).
Conferència: (exposicio publica) 2).  Debat : (contrast d'opinions) 3).Ponència
(exposicio informativa dirigid a specialist) 4) Discurs cient. (exposició publica
en una institució academica) [Canal Escrit] 1). Article cient (expo breu tema
cient.inten. info) 2) Assaig: Art. cient. o filo. de tema persp. personal 3). Informe
( expo. detalladad fets i dades per demostrar fets 4). Monografia: (Exposició de
resultats d'un TR) 5) tesi:( Expo.detallada de resultats d'un Treb. acadèmic)
6) Tractat: (expo. q comprès tota la materia d'una disciplina
[Canal Audiovisual]: Documental (peli que mostra resultas d'un estudi.

Entradas relacionadas: