Recursos humanos 3

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,66 KB

 
3.Extinció del contracte per voluntat de l’empresari. L’empresari decideix donar per acabada la relació laboral i ho fa emparant-se en diverses causes: causes disciplinaries o objectives. Aquesta situació s’anomena acomiadament.Acomiadaments:1.Acomiadament disciplinari:Causes:-Les faltes repetides i injustificades d’assistència o puntualitat a la feina.-La desobecencia o indisciplina a la feina.-Les ofenses verbals o fisiques a l’empresari o les persones que treballen en l’empresa o als familiars que hi convisquin.-La transgressió de la bona fe contractual, així com l’abús de confiança en el desenvolupament de la fina.-La disminució habitual o la toxicomania. Si afecten negativament la feina.-La disminució continuada i voluntària en el rendiment de treball normal o pactat.-La persecució per raó d’origen racial o ètnic, religiós o de conviccions, discapacitat, edat i orientació sexual a l’empresari o a les persones que treballen en l’empresa.Requisits:-De forma: l’acomiadament s’ha de notificar al treballador per escrit, hi han de contar els fets concrets que el motiven i la data en què tindrà efecte.-De fons: els incompliments del treballador han de ser greus i culpables.*Acomiadament procedent: Hi ha una causa real per acomiadar.*Acomiadament improcedent: No queda provat degudament l'incompliment culpable, s'ha de readmetre o indemnitzar amb 45 dies/any amb un màxim de 42 mensualitats.*Acomiadament nul: La causa de l'acomiadament es una discriminació prohibida per la llei o es produeix una violació del drets fonamentals llibertats publiques del treballador. L’empresa ha de readmetre el treballador i li ha d’abonar els salaris deixats de percebre.2.Acomiadament per causes objectives:Causes:-Ineptitud.-Falta d’adaptació del treballador.-Faltes d’assistència a la feina, fins i tot justificades però intermitents, que arriben al 20% de les jornades habils en 2 mesos consecutius, o el 25% en 4 mesos discontinus dins un periode de 12.-Quan hi hagi necessitat d’amortitzar llocs de treball per raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, en un nombre inferior al acomiadament col·lectiu.Requisits:-De forma: En lliurar el treballador la carta d’acomiadament(amb un preavís de 30 dies) s’ha de posar a la seva disposició una indemnització de 20 dies/any amb un màxim de 12 mensualitats.-De fons: Exitència acreditada d’alguna de les circumstàncies objectives que permeten l’acomiadament.-Qualificacions judicials: Les mateixes que en l’acomiadament disciplinari-Improcedents: el treballador es readmès, ha de tornar l’indemnització ja cobrada o si l’indemnitzant descomptar lo que ja ha lliurat.-Nuls: el mateix que el disciplinari

3.Acomiadament colectiu:Causes:Es fonamenten en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, que facin necessària l'amortització del llocs de treball: a) tota la plantilla,   b) més de 5 treballadors o c) quan en un període  de 90 dies afectin el nombre de treballadors.Acomiadaments:-Acomiadaments per força major.Causes:es deuen a un fet involuntari , imprevisible o inevitable, que recau sobre l'empresa i impedeix al continuació de la prestació laboral. Incendis, plagues,   inundacions,etc. Procediment:Sol·licitud d'autorització laboral mitjançant la tramitació de l'expedient de regulació d'ocupació i d'obertura simultània d'un període de consultes amb el representants legals dels treballadors.Indemnització: 20 dies/any, amb limit de 12 mensualitats.Altres causes d’extinció: Mort, jubilació o incapacitat permanent del traballador o de l’empresari, genera dret d’indemnització de 30 dies de salari. Si  el treballador no esta d'acord amb aquest acomiadament té 20 dies hàbils per recurrir l'acomiadament d'avant el jutjat social.Permisos Retribuits:El treballador, si ho avisa abans i ho justifica, es pot absentar de la feina, amb dret a remuneración, per algun d’aquests motius i durant el temps següent:1. 15 naturals en cas de matrimoni.2. 2 dies pel naixament d’un fill o per la mort, accident o una malatia greus, l’hospitalització o una intervención quirúrgica sense hospitalització que requereixi el repòs domiciliari de parents fins al segon grau de consaguinitat o afinitat. El Termini és de 4 dies si el treballador s’ha de desplaçar.3. 1 dia per trasllat del domicili habitual.4.El temps indispensable per al compliment d’un altre deure inexcusable de carácter públic i personal.5.En els termes establerts legalmente o convencionalmente, per a efectuar funcions sindicals o de representación del personal.6.El temps indispensable per a realitzar exàmens prenatals i tècniques de preparación al part

Entradas relacionadas: