El registre literari

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,41 KB

 
TIPUS DE REGISTRES: REGISTRE COL·LOQUIAL: és el mes freqüent, el tema sol anar lligat a fets de la vida cootidiana. El canal es oral *Sintaxi: us de la coordinació o de la juxtapòsició i de les modalitats oracionals interrogativa i exclamativa. *Lexic:S'utilitzen mots genèrics indeterminats, que situen la connotació com a clau del registre col·loquial. La voluntat expressiva es manifesta en l'us de comparacions, frases fetes, presència de la ironia.. *Fonètica: assimilacions (istiu, curnta, sixanta..) dissimilacoins (bora nit, juriol..), paralitzacions (llingüistica, lliteratura..), matpàtesis i supressions (gavinet, vrema..) *Morfologia: tendeix a regularitzar alguns paradigmes verbals o adjetivals, opta per la simplificació pronominal, o per la reduccoi fonètica de determinades combinacions. intenció comunicativa: es caracteritza per la subjectivitat i per la importància que atquereix l'intercanvi de papers entre receptor i emissor. grau de formalitat: el registre col·loquial s'associa generalment a situacions comunicatives en que no hi ha grans distàncies socials entre els interlocutors. REGISTRE CIENTÍFIC O TÈCNIC: Sol anar associat a la idvulgació escrita, té un propòsit objectiu, cosa que afavoreix l'absència de verbs en 1a i 2a persones, la utilització de mots monosèmics.. Hi ha un clar predomini de la funció refer4encial, cosa que exigeix l'us de terminologia específica de cada camp d'investigació.

REGISTRE LITERARI: predominen una voluntat estètica i un propòsit subjectiu REGISTRE PUBLICITARI:registre condicionat absolutament per la pretensió d'incidir en la voluntat del shipotètics usuaris, votants..REGISTRE JURÍDIC I ADMINISTRATIU: relacionat amb el mon de l'administració i de la judicatura (lleis, decrets, circulars...). Sintaxi enrevessada i retòrica arcaïtzant, fet que dificultava força la comprensió dels textos.
ESTRUCTURA DEL TEXT ARGUMENTATIU: tant la tesi com els arguments d'aquest tipus de textos han de presentar-se amb coherència i seguir un ordre logic. *introducció: Març o estat d'opinió que ha generat el text i que serveix per exopsar-ne les intencions. *exposició: conté la tesi al voltant de la qual s'articula el text. *desenvolupament: aplega les raons o arguments que aporta l'emissor per defensar el seu plantejament. *conclusió: Es la síntesi del que s'ha exposat i argumentat anteriorment.
CANVI I CAIGUDA DE PREPOSICONS *atribut: ho/el/lo/els/les *CD: el/lo/els/les/en/ho *CI: li (singular)/ els (plural) *c.Regim: hi/ en (de) *CC: hi/en (de) *Li + CD: el (l'hi)/ la (la hi)/ els (els hi)/ les (les hi). ORDRE: reflex./CI/CD/CC

Entradas relacionadas: