El registre literari

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,33 KB

 

Registre informal: col·loquial

El tema General, quotidià  Canal: Oral esponatani Intencionalitat: Subjectiva Grau de formalitat: Baix ( o vulgar)

Característiques lingüístiques: es el primer registre que s'aprèn o es manifeta en la conversa espontània, gran varietat expressiva, amb riquesa entonacional i te poc control sobre el llenguatge

te una sintaxi simple amb oraciones interrogatives i exclamatives i presència freqüent d'expresions inacabades.

L'ús de mots incorrextes,  te un lèxic limitat repetitiu i poc precís, abundancia de refranys i metàfores. En el registre vulgar es us frquent de mots referents al sexe o a les funcions fisilògiques i manca de cultura al parlant. classes de text: conversa

Registre forma: Cientificotècnic

Especialitzxat, escrit o oral, objectiu i alt. Absènsia de referencies personals i us d'oracions impersonals. Us de llenguatges formalitzats i de codis propis. Us gaurebe absolut d'oracions enunciatives, te molts tecnicismes i cultismes, i un us denotatiu del llenguatge Escrits: articles en revistes especialitzades i orals.

Literari:

General, habitualment escrit, subjectiu i habitualment alt. La funció estètica és la més típica. Pero no lunica. Explora sovint molt a fons les possiblitats textuals i lingüístiques . El llenguatge literari es el mes ric i variat. Te una sintaxi sovint complexa. Lus de tots els mots de la llengua i un us figuratiu polisemic i simbolic. Poesia. I narrativa

Entradas relacionadas: