Registre literari text poetic

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,67 KB

 
A ) JUNIO 2011- La tipologia textual predominant és la narrativa. A través d’un narrador omniscient es relaten uns fets d’uns personatges, en un espai que sembla ser “a casa” i en un temps de passat, tot i que al final, mitjançant els imperfets “somniava” i el condicional “deixarien”(l.24), fa referència a un futur possible. I una altra estructura textual és la descriptiva que té una clara i extensa presència, fonamentalment el primer i el quart. CCC) embafador (línia 8): Un cosa de menjar que és molt dolça o molt greixosa i costa d’empassar; pesat, carregós, fastigós.
. empenyorà (l. 19): Donar una cosa com a garantia de pagament d’un deute; engatjà, hipotecà.
pujava (l. 21): Anar de baix a dalt, d’un punt a un altre a un nivell més alt; ignorava (l. 23):No saber (alguna cosa), no tenir coneixement o notícia (d’una cosa); JUNIO 2011 OPCIO B- b) RESUM- El resum del contingut significatiu del text podria quedar de la següent manera: Després de classe se’n va a escriure el diari però en arribar a casa parla amb la tia Octàvia i li diu que vol tractar al diari el tema de la violència de gènere, la tia, però, li proposa tractar-hi també, per la semblança, la violència escolar o “bullyng”, que al català es podria dir “pinxisme” o bravatisme. Tal vegada l’origen de tot tipus de violència siga el mateix.El TEMA que dóna coherència al text és el diari que està escrivint la protagonista, al voltant de la problemàtica de tractar la violència de gènere i la violència escolar, amb la intenció comunicativa de manifestar que tots els tipus de violència s’originen per la mateixa causa: la dominació, la tirania, l’autoritat, el menyspreu, etc. ESTRUCTURA-se segueix cronològicament i, per tant, comença amb una situació inicial ,que correspon a les cinc primeres línies , El fet que desencadena l’acció és que es posa a parlar per telèfon amb sa tia Octàvia, fins a la línia 9 , fins a la línia 30 hi ha una explicació per analogia per tal d’arribar a la conclusió la protagonista que “el mecanisme és el mateix que en la violència de gènere”(l.32). I finalment, l’última línia sebla com el desenllaç, el convenciment a què arribat la protagonista però ara ja fora de la conversa, expressat ja com un pensament obert, que acaba en punts suspensius .REGISTRE LINGUISTIC- El registre lingüístic és el literari que ve donat per l’àmbit d’ús del text. El registre literari fa un ús molt especial del llenguatge amb què juga per poder oferir-ne la finalitat estètica.Al text que ens ocupa s’hi observa un llenguatge clar i entenedor, fins i tot se’n fa ús del metallenguatge ,Un altre aspecte és que el fet de transcriure una conversa se’n fa ús del llenguatge oral, espontani, amb un registre més col·loquial, “Oi, que sí!”(l.12), amb la funció del llenguatge clarament apel·lativa “Vols dir...?”(l.16 ) TIPOLOGIA- .La tipologia textual predominant és la narrativa, tal com s’ha explicat en l’anàlisi de l’estructura del contingut. Es caracteritza per la narració d’uns fets per part d’un narrador intern en primera persona protagonista, en un temps de present “Avui, passo, tinc...” que avança cronològicament, i en un espai, on té lloc la conversa, la casa de la mare. ANALISI- faig senyals (l. 8): sorda 2. recorda (línia 8): oberta 3. dojo (l. 10): sonora 4. afecta (l. 15): oberta SINTAXI (2)-1-ubordinada adverbial temporal. Complement circumstancial de temps. 2-subordinada adverbial causal (o interordinada causal). Complement circumstancial de causa. 3 subordinada substantiva. CD. 4-subordinada substantiva (interrogativa indirecta). CD.

Entradas relacionadas: