Reinaixença

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,22 KB

 

Situació històrica,lingüística i cultural del s.XX i principil del XX:el sXIX suposà una profunda trnasformació cultural,política,social i econòmica.En l'àmbi cutural va ser el segle del romanticisme,moviment q va influir en la Renaixença.En el vessant polític es va veure marcada per la Guerra del Francés(1808-1812),provocada per la invasió napoleònica,i les guerres carlines,aquest període d'inestabilitat no acabarà fins a la Restauració borbònica al 1874.Econòmicamentfou un període d gran creixement(augment de població,us d noves tècniques d conreu,es va invertir en fàbriques.A València la industrlització fou menor q a Catalunya jaq la ostra economia era de base agrària.A Catalunya el trionf de la revolució inds. Va suposar el tiromf d la Reinaixença a nivell polític i literari.a Vlc en canvi el esforçs de la burgesia agrària  es reduiren només a la recuperació de l'us culte i literati per part d'una elit intel·lectual.La renaixença i la recuperació de la llengua.Durant la primera meitat del s.XIX la Renaixença intentà retornar a la llengua el prestigi social i literari de l'Edat Mitjana,mitjançant la reconstrucció d'una literatura culta en la nostra llengua.A Vlc la Renaixença quedarà reduïda només als esforços per restituir els usos cultos i literaris de la llengua,a Catalunya esdevindrà un moviment de reivindicació nacional q transformà la societat i la cultura catalana del s.XIX.Però arribar a un consens sobre q classe de llengua s'havia d'emprar era una tasca difícil.Populistes:eren autodidactes fora de València partidaris d l'ús d'un valencià parlat al carrer(E.Escalente i C.Llombart)Cultistes:universitaris partidaris d'emprar una llengua culta i arcaïtzant(T.Llorente i V.W.Querol).Al 1878 c.Llombart i T.Llorente van crear la societat cultural Lo Rat Penat amb intenció d'aglutinar aquestes dos vessants.Els moviments literaris areflectits mitjan el s.XIX fins principi del s.XX a Europa:Romanticisme:predomina sentiment i imaginació.Realisme:tracta d'incorporar com a matèria literària la realitat social.Modernisme:modernització d la societat a través de l'acció cultural dels artistes.Noucentisme:modernitzar la societat però desapareixer la societat modernistaAvantguardisme:trenca amb les tradicions anterios remarcant la importància de la imaginació i d la llibertat artística sense normes.El Romanticisme i la Reinaixença.El romanticisme a final del s.XVII naix a Alemanya i Anglaterra. La 1ª meitat del s.XIX es va estendre per Europa.Característiques:-Subjectivisme:defensa del subjectivisme,l'originaliyati la llibertat de creació.La creació artística es realitza a través de la inspiraciói imaginació.-Nacionalisme:es produeix un exaltació d la llibertat política i nacional dels pobles.Valora el folklore i les tradicions de cada país.-Llibertat en la creació:Barreja de gèneres i estils:prosa i vers,comèdia amb tragèdia..Cronologia de la Reinaixença:una de les obres mes importants es La Pàtria de Bonaventura.Tres etapes(de la cronologia)-Inici:es donen a coneixer les novetats literàries del romàntics francesos.Maduresa:Els Jocs Florals s'instauren a Vlc i Bcn al 1859.Plenitud:C.Llombar fundà la revista Lo Rat-Penat a causa de la figura de T.Llorente dins de Lo Rat.. Es frena totes les actitus reivindicatives nacionalistes del moviment.La Reinaixença donará impuls per q el procés de recuperació de la nostra llengua,cultura i literatura siga  possible.Amb el Modernisma al 1890 acaba la Reinaixença, a Vlc no fins ven entrar el s.XX.La poesia de la Reinaixença T.Llorente en la poesia,Àngel Guimerà teatre i Narcís Oller narrativa. Poesia genere mes important per q es més apte per manifestar el propi "jo",tendra una important plataforma als Jocs Florals i per les idees romàntiques sobre la importància de les llengües vernacles i la poesia.Els temes dins la poesia son:La Nació,la llengua,el paisatge i la poesia popular.Jacint Verdaguer la seua obra t marcat caràcter romàntici pronfundes arrels populars,poeta de la Renaixença obres:L'Atlàntida i Canigó.C.Llombart fundá la publicació Lo Rat Penar i van sorgir dos vessants una formada pels poetes més progressistesi l'altre per conservadors.Obra destacable Los Fills de la Morta-Viva. Teodor Llorent:Fundador tmbé de Lo Rat-Penat la seua poesia es basava principalment en els pilars de la poesia jocfloralesca,és a dir,pàtria,fe i amor.Obres:Llibret de versos(1185)Cartes de soldats(1896),La Barraca.

Entradas relacionadas: