Relació entre renaixença i romanticisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,05 KB

 

ROMANTICISME

Naix a Alemanya, finals del Segle XVIII.

El seu lema es "sturm und drang" (tempesta i empenta)

Hi ha 3 eixides: viatjar (turistes rics), empenta (desde lluitar fins a criticar) i suicidarse (poques persones).

Als romantics els agrada molt el misteri, el espiritisme, els cementeris,...

L'amor per a ells es molt important.

Els agradava molt l'edat medieval.

Acaba aproximadament a meitat del Segle XIX.

RENAIXENÇA

És el Romanticisme reivindicatiu de les llengües i nacions sense estat (català, escocés, bretó, alemany)

Els objectius són:

-Recuperar el prestigi i vitalitat social i cultural de la llengua.

-Recrear una literatura en tots els generes, un model de llengüa modern,...

-Reprendre la producció literaria culta i divulgar els classics medievals.

-Potenciar les institucions culturals ja existents (academies, jocs florals, Lo Rat Penat)


Homògrafs: quan s'escriuen =

Homòfons: quan s'escriuen de manera diferent però sonen =

El diari personal es un relat que recull notes diaries sobre esdeveniments quotidians. A més es un gènere narratiu que te un us doble:

-Privat: quan l'autor escriu el diari per llegir-lo en la intimitat.

Literari o public: quan l'escriu un autor sobre si mateix o s'identifica amb un personatge.

La literatura es dir coses d'una manera no usual.

Les formes de cohesió poden ser de diferents tipus:

-Repetició o anafora: consisteix en l'aparició d'un mateix element en el text a través de la sinonímia.

-Relació semantica entre paraules: antonímia i hiponímia.

Enllaços o connectors: entonació, puntuació i conjuncions.

Des 1939 que acaba la Guerra Civil fins 1975 dictadura de Franco.

Renaixença: el pteatre

Cualsevol literatura del mon té dos característiques: culte i popular. La popular salva pla llengua quan esta en perill.

El teatre popular.

Aquest tipus de teatre va tenir una gran acceptació entre les classes populars. El català té el major corpus d'obres. Es l'enfrontament intel.Ligent i a trávés de la paraula de 2 clases socials: El poble pla i els falsos forasters "coents".

Els premis nobel es començen a concedir l'any 1901.

Jose Echegaray, primer premi nobel de literatura.

Entradas relacionadas: