Renaixement Barroc neoclassicisme a Menorca

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,14 KB

 

EL Renaixement. es va fer al sXVI al voltant de 2 conceptes: la valoració de la persona per sobre de tot i el redescobriment de la cultrura clàssica. L'ús culte de la llengua es va veure condicionat per una serie de factor: creixent influencia política castellana, els nous aires renaixentistes que van impulsar el llati com a llengua de cultura. En teatre es conreen els actes sacramentals, peces en un acte de caracter al·legòric. En prosa destaquen Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa de Cristòfor Despuig, que per la varietat de temes tractats es un 1er intent d'assaig. En poesia, Joan Timoneda va publicar Flor de enamorados amb una cinquena part de poemes en català, que van influir en lobra de Pere Serafí (autor de duna poesia que vol expresar idees abstractes). Joan pujol: autor de la Singular i admirable victoria de lepant (1er poema epic catala).

EL Barroc. al sXVII es va substituir la la confiança dels renaixentistes en un cert progrés moral i social pel pessimisme i la repressió. L'harmonia i la bellesa renaixentistes van ser substituides en la literatura pel recarregament lèxic i sintàctic , L'obscuritat conceptual i la sàtira mordaç. En aket estil la llengua va patir una reelaboració:

-El contrast entre conceptes transcendents o conceptes de més abast.

-La dformacio a dos nivells:un de realista,pel que s'arriba a la caricatura i un d'idealista, pel qual s'obtenia la bellesa absoluta.

-L'exageració, amb lus extrem de la hipèrbole.

- El dinamisme i el vitalisme, basats en lalteracio de l'ordre sintàctic.

Francesc Vicent García (Vallfogona)

EL NEOCLASSICISME. es u moviment que sorgeix a França a finals del sXVII. Rs caracteritza pel rigor en l'ús de les formes artístiques i el retorn cap a models clàssics en contra del sensualisme i el sobrecarregament del Barroc. Es reivindica l'heroi clàssic, pq és el model que s'adequa millor al despotisme il·lustrat, es a dir, al poder absolut del rei en tots els ordres de la vida.

LA IL·LUSTRACIÓ. sXVIII o s.De les llums. és un peridode de gran desenvolupament del mercantilisme, del naixement de la industrialització i de la substitució del refinament cortesà pel subjectivisme burgès. Predomini de la raó en front de la fe. El mètode cinetífic experimental va fer possible grans descobriments i va establir l'perit crític com a mètode per analitzar tots els fenòmens.

-Després de 3s. De decaiment social i cultural am les idees del romanticisme , la cultura escrita en català va prendre una nova embranzida amb la renaixença, un moviment de recuperació nacional que va impregnar idelas ROMàntics als ambits social, econòmic, polític i cultural.

Entradas relacionadas: