Resum Lucrècia Joan Ramis

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,79 KB

 

TEMA 7.

cartes dels lectors, fòrums i blocs

1.1Els mitjans audovisials

en els programes de radio, sovint hi podem telefonar per parlar o preguntar alguna cosa sobre allo que sesta dient. Actualment també hi podem enviar un correu electronic.

Si es per televisió es menys probable que ens permetin invertir-hi, tot i que algun programa hi podem participar per telèfon, a través d'un correu o un missatge instantani. En aquests casos, acostuma a haver-hi un filtre, o sigui, una persona que decideix la nostra participació publica.

1.2Els mitjans escrits

en els diaris, aquesta secció destinada a l'opinió dels lesctors.

1.3Els mitjans enformàtics

en els mitjans informatis, tenim altres formes de deixar la nostra opinió. Per una banda hi ha els fòrums que am moderador o sense permeten escriure allò que volem dir sobre algun tema. També hi ha els blocs, que serveixen per expressar una informació personal, un conjunt d'opinions i en algun cas permeten als comentaris dels lectors. Hi ha  blocs que son autènics diaris en línia.

2.El verb(1) conjugacions, tipus de verbs.

el veerb es la categoria mes rica de la llengua, ens permet expressar un conjunt molt complex d'idees en una sola paraula. El verb es el nucli del predicat o sintagma verbal. Conté aspectes morfològics i té un valor sintàctic com a organitxador de la frase.

el verb te dos vomponents: lexema i morgema. El lexema aporta el contingut lexic i el morgema aporta la informació gramatical.

el morfema indica la persona i el nombre. Tamber informa sobre el temps en que es realitza l'acció, i el mode que comunica lactitud del parlant, la veu activa o pasiva i l'aspecte.

2.1 conjugacions.

1era c. -ar

2ona c. -er -re

3era c. -ir

2.2 tipus de verbs

impersonals.No hi ha subjecte, com ploure, nevar, fer fred, vent, xafogor...

personals: tenen un subjecte: -agent:actiba

-pasient:pasiva

segons el tipus de complement:

-verbs copulatius: ser estar i semblar.

-   "     predicatius. Altres.

-    " transitius:  CD

-     "      intransitius: no CD.

3. La composició

formar una paraula nova a partir de dues que ja existeixen, am un nou significat.

verb + substantiu: bufanúvols, trencalòs, caçapapallones

subs + adj: salfumant, aiguardent..

subs + subs:ferrocaril, nord-est, col i flor.

a partir donomatopeies: poti-poti, xim-xim, tic-tac.

altres:passavolant, parenostre, un apart, un acompte.

4.

5.La literatura dels segles xvi, xvii, xviii. El Renaixement, el Barroc, i la il.Lustració.

duran aqests segles la literatura catalana va tenir una reprecentacio menor que en lepoca medieval o que tornara a tenir el segle xix la situació politiva de vataluña en aquest període no va ser tan favorable com o avia estat anteriormenti la cultura escrita sen va ressentir de totes maneres podem trobar escriptos que representen els corrents i els ideals propis d'aqests segles.

5.1 el Segle XVI

va ser el segle del Renaixement, aquest període fou esclatant en arts plastiques a la pintura, arquitectura. Siniciaba l'epoca moderna, les idees deixaven d'estar controlades directament per l'església catolica. Les noves maneres de pensar, que donaven mes protagonisme a lesser humà i a la seva capasitat de raonament per si sol, s'anaren introduint a la societat. El Renaixement va ser forjat a Itàlia i es va difondre per Europa. Els humanistes van fer coneixer les noves idees i la literatura clasica fetaen llatí que va ser difosa entre els intel.Lectuals.

als paisos de parla catalana trobem autors com el poeta València Joan timoneda, Joan Lluís vives ( humanista que va escriure en llatí, ja que va marxar al nord d'Europa, i va tenir contactes am erasme de rotterdam i el pintor poeta barceloní pere Serafí.

Durant aquest Segle XV es publicaren divesror cansoners i en tenim de signats per Joan timoneda i per pere Serafí. Contentn sovint cansons populars.

5.2 el Segle XVII

des de finals del Segle XV fins a principi del xviii el corrent estilístic que es va difondre principalment va ser el Barroc. Respongué a la crisis dels dos dogmes fonamentals del Renaixement la confiada admiració pels antics i loptimisme racionalista. Des del punt de vista literari es va atorgar molta inportanvia a la forma d'escriiure, fent servir tota mena de recursos sintactis  i retorics que van donar com a resultat una llengua molt artificiosa el període del Barroc per damunt de la Raó, am unes obres exuberants i sovint obscures.

Un autor important fou francesc fontanella, que va escriure poesia i teatre. La figura mes importatn del Barroc catala va ser ffrancesc vicent García 1579 - 1623 conegut com el rector de vallfogona, va escriure poesia i també teatre.

els dos fets polítics i socials que van marcar mes Cataluña durant akest període foren la guerra del segadors, 1640. I laparicio del bandolerismeper causa de la inestabilitat social.

durant aquest període la literatura popular i romansos cansons, goigs i rondalles van tenir molta difucio. Aquest tipus de literatura sagrupa sovint sota la denominació de literatura de caña i cordill que fa referencia a la forma de vendra, en plecs o fulls que penjaven els venedors mijansant aqests dos elements.

5.3el Segle XVIII

la guerra de succecio 1714 va enfrontar carles daustria i Felip V.

la victoria de Felip, va provocar labolicio de les institucions catalanes en el enseñament.

la ilustracio es vasa en la Raó i en la certesa dels fets. Va ser intent de lluitar contra els aspektes obscurs de les idees que imperaven fins llavors aqesta ideologia va acompañar larribada de la burgesia al poder, a Cataluña aqest segle de les llums tan prolífic a fransa i Anglaterra, i sobre tot tan important en el mon de les siencies experimentals va tenir també el seu reflex cultural.

Joan ramis i ramis

TEMA 8

1. Lentrevista

es un genere periodístic informatiu dialogat, es a dir, un text que es basa en el dialeg entre un entrevistador qui formula les preguntes, i un entrevistat qui respon. La intenvio de lentrevista es coneixer la personalitat, la vida, les opinions sobre temes dactualitat de la persona entrevistada.

pot ser oral o escrita, pero les dos an de tenir una estructura definida i san de preparar avans.

1.1 parts de lentrevista.

titular, entradeta, cos  de lentrevista, conclusió.

2.El verb(2) perifrasis verbal.

la perifrasis verbal estan formades per dos verbs de vegades amb una preposició intercalada, expressen una única idea verbal.

menjo - he de menjar

estudiava - estava estudiant

acabaré - tindre acabat

3.Labilitacio

consisteix a canviar la categoria gramatical del mot de verb a nom, de nom a adj. Etc. De manera que se li dona un nou significat.

4.

5.El Segle XIX el romanticisme, característiques,l

el segle xlx va ser una epoca de canvis mol importants a Europa i a Cataluña la revolució industrial iniciada a finals del Segle XVIII a Anglaterra va arribar a Cataluña i va produir canvis economics i socials. Alora que va consolidar una clase social emergentla burgesia am la revolució induscrial leconomia es va transformar pero també les ciutats que van créixer i van acollir gent del mon rural que emigrava cap als nuclies urbans per treballar a les industries aqests treballadors vivien i treballaven en condicions precaries aviat van constituir una nova clase social el proletariat que am els añs va prendre conciencia dels seus drets i es va organitzar en partits i sindicats.

en aqest contect a finals del Segle XVIII i comensaments del xix va néixer a alemaña un moviment artístic que soposava a les idees racionalistes i al prefomini dels interessos de lestat sobre els indibidus que promovia la ilustracio. El romanticisme degensava la llibretat de creasio individualisme els sentiments per damunt de la Raó lespontanetat..

Segle XIX destaqen: jacint vergader(poesia) Narcís oller(novela) angel guimera(teatre)

Entradas relacionadas: