Resum oracions subordinades

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,08 KB

 


preterit imperfet(parlava, batia, sentia)passat simple(parlí,batí,sentí) indefinit(he, has+inf)plusquamperfet(havia)pass.perifrastic(vaig)present sub(parle, bata, senta) pret.imp.sub(parlara, batera, sentira)


l’oració composta per coordinació copulatives: acumulatives o sumatives (i, ni)continuatives: (i encara, més, a més, i fins i tot, encara més, i tot, així mateix distributives: ara...Ara, tant...Com, aquí...Allà,que...Que, no solament...Sinó que adversatives: restricció o limitació: però supressió o anul·lació: però,sinó que, tanmateix, altrament disjuntives: o, o bé, o si noconsecutives: il·latives: doncs, així, així doncs,per tant, en conseqüència, per consegüent explicatives: això és, és a dir, o sigui, o sia oracions subordinades substantives: equivalen a un nom o pronom i es poden substituir per aquests. -exemple: m'agrada que em facis suc de taronja. M'agrada la taronjadaoracions subordinades adjectives: equivalen a un adjectiu i es poden substituir per aquest. -exemple: la noia que era de Barcelona em va ajudar. La noia barcelonina em va ajudar. oracions subordinades adverbials: equivalen a un adverbi i es poden substituir per aquest.-exemple: quan arribis, truca'm. després, truca'm.


C.Directe: SN definit: Han prohibit aquest producte--> L'han prohibit. SN indefinit: Han prohibit molts productes--> n'han prohibit molts. Neutre: Han prohibit això--> Ho han prohibit. Han prohibit anar amb cotxe--> Ho han prohibit

C.Indirecte: Sprep=A+SN: li (singular) han demanat permís a l'alcaldessa.--> Li han demanat permís. Els(plural) Han demanat permís a les professores--> Els han demanat permís.

CRV: SPrep: de+SN: Ja s'ha adonat de l'error-->Ja se n'ha adonat. SPrep=a/en/amb/per+SN: Van negar-se a aclarir la qüestió-->Van negar-s'hi.

Complement Circumstancial: sAdv: escriu malament-->Hi escriu. SPrep: No trobo oli a la cuina--> No hi trobo oli.

Atribut: s.Adj: L'empar és alacantina--> L'empar ho és. s.Prep: l'empar és d'alacant-->L'empar ho és. SN: L'empar és jutgessa.--> L'empar ho és.

C.Predicatiu: sAdj: La carn es veu passada--> La carns'hi veu.

Entradas relacionadas: