Resumen para mañana, miércoles

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,82 KB

 

ORTOGRAFIA VIBRANTS                                                    LES FIGURES RETÒRIQUES.
simple [r] r                                                                          El poeta mira de causar un efecte especial en el lector  ,                                                                   
Múltiple[r]:                                                                  cosa que pot aconseguir amb un determinat ús de les paraules.
r o rr                                                                          Així, mitjançant certs recursos literaris, anomenats figures retòriques,
1) Simple- no hi ha problemes                                      l'autor juga amb la forma, el so i els sentits dels mots:
ex: mare, pare.                                                              COMPARACIÓ: es la relació entre dos termes a partir d'una semblança                        
2) Múltiple- començament de mot                                  real o imaginària. La relació s'expressa amb un nexe: com, que, sembla...
Ex:ric,roca                                                                      ex: Bullirà el mar com la cassola en forn.
Entre consonant i vocal -r                                                METÀFORA: es la relació entre dos termes a partir d'una semblança, però
EX: Manresa                                                                   sense fer servi cap nexe. EX: La terra és una cambra on no penetra el vent.
Entre vocals- rr                                                               PERSONIFICACIÓ: és l'atribució de trets humans a coses inanimades.EX: la tarda mor dalt
Ex: terra                                                                         del cim i llisca per la rossola.
EXCEPTE COMPOSTOS:                                                 HIPÈRBATON: es l'alteració de l'ordre gramatical dels elements d'una frase.   
Antireligiós, Extraradi.                                                  L'enramellada Flora, per cobrir de les illes la nuesa nova catifa de verdor ha estesa.

3) muda?                                                                       ALITERACIÓ: és la repetició d'un mateis so ( encara que s'escrigui amb una altra grafia)
Final de mot                                                                    al llarg d'un vers, una estrofa o una frase. EX: cops de tralla, llamps,llamps llunyans.
ex: carrer, parlar                                                                LES LATERALS I H
excepte València i algunes                                               - escribim l.l en els mots començats per:
paraules.
                                                                             - al.l-: al.legar,al.lèrgia, al.lusió.
Ex:Atur, or, auricular.                                                           -col.l-:col.laborar, col.legi, col.lega.
Interior de mot                                                                    -il.l-: il.lusió, il.lustrar, il.legal
ex: arbre.                                                                             -Mil.l-:mil.lenni,mil.límetre, mil.ligram.
ORTOGRAFIA NASALS                                                         escribim l.l en mots acabats en:
[n]-n [m]-m [?]-ny                                                               
-el.la: aquarel.la,novel.la, parcel.la
1)començament síl.laba- cap pro.                                          -il.la:goril.la,pupil.la, til.la
ex:nas,trenca.2)Final de síl.laba o mot-                                    -il.lar:cavil.lar,destil.lar,vacil.lar.
cap pro.ex: fan,fam.3)final síl.laba                                              ''H''.
interior-
davant B,P,M,F...M ex:                                                  s'escriuen amb h inicial els mots seguents:ham, hàmster,harmonia
campió, amb, immens, amfibis.                                                    helicòpter, hemicicle, gerba, hidroavió...
Excepte composttes: benparlat, infinit.                                         s'escriuen amb h intercalada els mots seguents:adherir, ahir,
Davant V....N ex: canvi                                                                 aleshores, exhalar,bohemi,menhir,saharià,tothom...
EXCEPTE:CIRCUMVAL.LACIÓ, TRAMVIA.
4)
ny- començament de mot- nyap
interior de mot- canya.
GEMINACIÓ N
ANNA, TENNIS.

Entradas relacionadas: