Ret

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,51 KB

 
·Reunio: proces de trobada que desenvolupen unes persones que coincideixen en circumstancies determinades i concretes per tractar un tema que els interesa. ES conjunt de persones, que comparteixen · tema · espai · temps per ·solucionar problemes · transmetre informacio · fomentar el contacte personal · generar noves idees · desenvolupar cursos de formacio · prende decisions. Caracteristiques: 1 conjunt de persones, un mateix tema per dialogar,
proces, compartir un temps determinat, necesita un espai adecuat.
Elements de les reunions: Subjectes: totes les persones son part activa, pero diferencien qui la convoca i qui assisteix. Objecte: motiu pel cual s'organitza la reunio, tenir clar l'objectiu. Temps: parlem de el moment en que es convoca com la quantitat de temps que caldra tots 2 aspectes son decisius en l'exit. Lloc: espai fisic que cal valorar: 1.- distancia dels participants fins on es dura a termee la reunio i 2.- condicions d'aquest espai com amplitud, la llum i la distribucio de la sala.
Objectiu i tematica: OBJECTIU: ens referim al que volem aconseguir, aquests objectius poden ser molt diferents i variats, com ara, objectius generals, especifics, particulars, i amb objectius laborals, els politics, informatius, formatius o empresarials, la persona qui dirigeix a de tenir clar l'objectiu. TEMA: ens referim a l'assumpte concret que els participants han de tractar.
Tipus de reunions: .- Segons el nombre de participants: reunions petites, reunions grans. .- Segons la freqüència: reunions esporadiques, reunions de durara continuada. .- Segons la tematica o contingut: reunions d'informacio ( 3 tipus ) ascendent, descendent, horitzontal. I reunions per prende decisions o generar idees. .- Altres tipus de reunions: reunions de superposicio, reunions per aconseguir un equip de treball, esdevediments corporatius.

Congres: trobada de persones per debatre un tema concret o informar-se'n. Acostuma a congregar profesionals de la mateixa branca. S'organitza per a un nombre elevat de profesionals. Durada: cap de setmana, una setmana, o a vegades mes duna setmana, segons els continguts. Es desenvolupa en una sala d'actes amb capacitat suficient. Ambit territorial: Regional, nacional o internacional.
Jornada: trobada per tractar un tema concret. Mes de 70 participants. Durada: un dia per informar d'un tema, de vegades mes temps depent. Normalment en una sala d'actes oo una sala de reunions de gran capacitat. Ambit: Local, Regional o nacional, pero en general depent de la durada.

Curs: Trobada amb finalitat didactica o formativa per ampliar coneixements sobre un tema. Nombre de participants: depen del nombre de persones a les quals es pretengui arribar. Durada: el temps es consideri necessari per estudiar la tematica proposada. Es una sala preparada per aprende notes amb comoditat. Ambit: molt variable.
Seminari: reunio d'especialistes dobre un tema concret per estudiar-lo, cambiar informacio, o aprofundir-ne en els coneixements. Entre 8 i 20 per poder treballar en comu. Una o dues setmanes. En una sala de reunions on els participants puguin veure'es bé per intercanviar la informacio. Ambit: destinat a professionals que treballen en un ambit proper que els permeti de trobar-se amb freqüencia.
Grup de treball: reunio d'un grup de persones per treballar sobre un tema concret, Un cop acabat el tema es dissol, tret que sigui un grup amb treball indefinit. De 6 a 15 persones. Amb durada permanent o temporals. En local preparat amb material necessari per al treball a desenvolupar.
Ambit: Local empresarial.


Taller: un conjunt de persones es reuneixen per realitzar un treball practic. El taller acostuma a desenvolupar sobre un tema concret. De 6 a 15 persones. Son de durada temporal enre un cap de setmana i una setmana com a maxim. Lloc: amb prou espai per a poder treballar. Ambit: Local. En certes ocasions, pot tenir carácter regional o nacional.
Xerrada: un grup de persones es reuneixen a voluntat duna altra persona, experta en una materia per escoltar-la. Si es una reunio molt formal, s'anomena comferencia. De 15 a 60 persones. Durada: d'una sessió o diverses, pero puntuals en el temps. Lloc: es pot desenvolupar en una gran sala o en una sala normal, segos el nombre d'assistents. Ambit: molt variable.

· Com s'organitza una reunio?
Planificacio: fixar objectius, valorar la seva convocatoria, decidir si es porta a terme.· Preparacio: concretar el programa, preparar la documentacio, concretar el lloc, la data i durada, enviar convocatoria. Execució: requereix una bona organitzacio. Resum i enregistrament:elaboracio d'un informe. Avaluacio: s'han complert els objectius ?
Mitjans y pautes per organitzar reunions:

Recursos per preparar una reunio (4): Recursos economics: despeses, ingresos. Recursos humans: coordinador, moderador, secretari. Recursos tecnics: canó de video i pantalla, ordinadors, retroprojectors, etc. Sala de reunions: lloc de la sala, disposicio de taules i cadires.
Tipus de taules: El·liptica, Circular, en forma de V, en forma de U, rectangular.
Conceptes Basics
Convocatòria: Document que serveix per comunicar la celebració d'una reunió. Inclou informació com qui anirà, quan serà, on serà, i els temes a tractar.
Coordinador: Persona que posarà en marxa la reunió, la gestionarà, acollirà al assistents, els informarà dels temes a tractar i moderarà quan no hi hagi una persona encarregada per això.

Fòrum: Reunió sobre temes d'actualitat que es fa davant d'un auditori que a vegades participa en la discussió.
Junta: Reunió on es tracta algun assumpte interessant.
Moderador: Persona encarregada de que la reunió es desenvolupi en l'horari correcte, que reparteix la paraula i que tracta de que el transcurs de la reunió no surti del tema del que tracta.
Registre: Document on s'anoten fets o situacions relacionats amb la reunió.
Extraversio: manifestacio de la manera de ser d'una persona que s'expressa a través d'algun sentit.
Reunio d'encavalcament: Son les reunions que es fan a diari entre el final de la jornada d'uns treballadors i el començament de la jornada del torn següe
nt.

Entradas relacionadas: