Reunió d'encavalcament

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,88 KB

 

1.En Línies generals, per a què serveixen els textos d’organització interna?

Garantir la coordinació i el bon Funcionament de l’empresa, així com documentar les seves relacions internes.

2.Es Podrien suprimir les comunicacions internes a la pràctica habitual de L’empresa?

No, ja que forma part de la Comunicació que afavoreix l’organització i l’estructura de l’empresa.

3.Com se Solen enviar els avisos o els anuncis als components d’una organització?

A través de correu electrònic o S’exposen al tauler d’anuncis de l’empresa.

4.Com ha De ser la redacció i l’enviament d’un memoràndum molt extens?

S’ha de desenvolupar com un annex Al propi document.

5.Per a Què serveix un informe?

Per transmetre Informació demanada, pot incloure gràfics, fotografies, organigrames i documents Annexos, estadístiques i fins i tot treien conclusions de la informació donada.

6.Són Necessàries les convocatòries per a totes les reunions?

No, només les Formals, per organització, les que són necessàries.

Les que Sorgeixen dia a dia no es necessari.

7.Explica Teòricament com ha de ser l’estructura d’una convocatòria.

1.Títol: Tipus de reunió i nom de l’organisme.

2.Convocatòria Pròpiament dita: demana Als destinataris que acudeixin a la reunió, es comunica el motiu i es precisa La data, l’hora i el lloc on es celebrarà.

3.Ordre del dia: si es ordinària Començarà al “Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior” i acaba amb “Prec i preguntes” . Punts a tractar.

4.La Cloenda:

-Data I el lloc des del qual es convoca.

-Antesignatura Del president.

-Signatura Del president.

8.Què és i Qui signa una acta?

És la relació escrita de l’esdevingut, tractat i acordat durant una reunió O assemblea.

És imprescindible per recollir totes les decisions acordades.

La signa, el secretari i el president o la persona que ha fet la Convocatòria.

9.Quina Utilitat té un certificat? És necessària la signatura d’un certificat?

Serveix Per constatar un determinat fet. (Es un tipus de text que es produeix Normalment a instàncies de qui el rep,  i L’elabora una persona autoritzada.)

Si que Es necessària la signatura per donar validesa al document.

10.Són Obligatòries les notes de recepció de trucades telefòniques?

No, però si Necessàries, ja que serveix per recollir les dades de la trucada i deixar la Comunicació.

11.Quin objectiu Té una portada de fax?

Que arribi el Fax al seu destinatari concret i no es produeixi confusió en rebre’l.

És la Presentació del document que enviem.

12.Explica En quina mesura els textos protocol·laris afecten la imatge de l’empresa.

Son textos de Cortesia, transmitent valors i forma de ser. Hem de tenir cura de la seva Realització. Com el paper, la presentació, ja que adquireix importància.

13

16.

Entradas relacionadas: