Romanticisme i Realisme literatura

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,59 KB

 
Canvis al segle XIX: va experimentar un procés de canvi profund, es van desenvolupar el transport marítim (el vapor) i el terrestre (el ferrocarril)tmbé va produir-se le revolució industrial,el creixement de les ciutats i la consolidació de dues classes socials complementaries i antagòniques: la burgesia i el proletariat. El desenvolupament científic va ser molt important,amb teories com l'evolució de les espècies o enfocaments cap al positivisme. LES 2 CLasses mes importants al Segle XIX: la burgesia i el proletariat. Quins 2 tipus de novela apareixian en el romanticisme: La temàtica històrica: parla dels sentiments. I la psicològica: proposava protagonistes malenconiosos, esperituals, hipersensibles, de físic evanescent etc NOveles realistes: reflecteix les transformacions més importants del període, com ara la aparició de la proleritat, l'ascens de la burgesia, el creixement de les ciutats, grans canvis econòmics etc. En el Realisme no es poden implicar ni emocionalment, ni sentiments etc s'ha de ser objectiu. DIgues quin dakests actors son romantics o realistes: Víctor Hugó: Romàntic J. Wolgan goete: Romàntic Alexandre dumas: Romántico Honore de balzac: Realiste. Fedor dostoievski: Realisme Walter scoot: romanticisme Charles dikens: Realisme Narcís delu: realiste. Martí genis: Romàntic. Dif entre el romanticisme i el Realisme desde el punt de vista narratiu: la realista utilitza el punt de vista omniscient per aconseguir objectivitat i neutralitat i la ROMàntica, pel que fa els arguments, particularment el desenllaç utilitza la mort com a forma d'allibaració.

Els mitjans d comunicació de masses pretenen difondre missatges a un gran públic. A l'inici del Segle XX va aparèixer els diaris de gran triatge, la ràdio i el cinema més tard la televisió, i recenment continua l'expansió d' Internet. La societat resultan d'aquests canvis s'anomena societat de la informació. Generes periodístics: informatius: Presenten informació contrastada i objectiva. Informatius i interpretatius: combinen la informació, que es fonamental, amb valoracions de qui signa el text. D'opinió: expressen de manera argumentada les opinions subjectives de l'autor. ELS registres de la llengua: es la varietat de la llengua en un context. ELs formals: son poc espontanis, tenen un lèxic ric i una sintaxi elaborada. ELs informals: són propis del tracte familiar, amics, companys etc. Són molt espontanis i sovint inclouen repeticions, frases fetes, vocabulari poc precís etc L'estandard es una varietat entre els dos. ACCentuació: Quan la plana es semivocal s'accentua. exmple:conduÍEU. Pronom personal fort: fa referencia a una de les 3 persones gramaticals, i que prta accent fónic. Exemple: ell, si, elles, jo, nosaltres... Pronoms febles: davant o darrere del verb exmple: em et es en el ens els us la les li ho hi .. Pronoms interogatius: formula preguntes iexpresar expclamacions exmple: qui què quin quina quins quines Pronoms relatius es el que introdueix una preposició subordinada. Exmple: que,qui ,què, el qual, els quals, les quals.

Entradas relacionadas: