S

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,93 KB

 
El compte de pèrdues i guanys
Es un estat comptable amb l'objectiu de calcular el resultat que una empresa a obtingut durant un exercici econòmic,a + explicita la composicio del result i les operacions que s'han agut de fer per arribar a aquest resultat.Es un estat dinamic,ja que reflecteix els fluxos economics al llarg de l'exercici economic.
Estructura del compte de perdues i guanys
Ha de contenir,els ingressos o les despeses de l'exercici i,a mes el resultat(benefici o pèrdua).
Abans de mostrar el model que cal utilitzar s'ha de tenir en compte el seguent:
-Compte de perdues i guany,imports periode .
-Compres o grups de comptes amb saldo en l'exercici actual i precedent.
-Es poden fer subdivisions detallades,aunq no apareguin en el model del PGC.
-Les partides amb numeros arabics es podrean agrupar quan el seu valos esdevingut insignificant per mostrar la imatge real de l'empresa.
Hi ha 2models de comptes de perdues i guanys,normal i abreujat.
DEURE HAVER:
I.Resultat d'explotació:ingressos i despeses producte de l'activitat a la qual es dedica l'empresa.
II.Resultat financer:resultat de la diferencia entre ingressos i despeses financeres,es a dir,ingressos que a obtingut l'empresa en fer inversions financeres i les despeses qe s'han generat a causa del finançament aliè per part de l'empresa.
III.Resultat de les activitats ordinaries.S'obte de sumar el resultat de l'explotacio i els finançaments.si es positiu s'anota al deure si es neg. haber.
IV.Resultats extraordinaris.ingressos i despeses qe no estan relacionades amb l'activitat de l'empresa i son de caracter extraordinari.
V.Resultats abans d'impostos.En aquest espais s'escriu la suma dels resultats de activitats ordinaries i resultats extraordinaris.Posit->deure/Neg->haber
VI.Resultat de l'exercici.En cas que hi hagi beneficis,s'haura de restar limpost de societats de la quantitat dels beneficis(35%generalment)aixi obtindra els resultat final.
La memòria:te com a finalitat ampliar,completar i comentar la informacio qe contenen el balanç i el compte de perdues i guanys.es necesaria x entendre millor l'empresa.Es document de caracter explicatiu,amplia el contingut d'altres comptes anuals.
Contingut:-activitat de l'empresa-bases de presentacio dels comptes anuals-distribucio results-normes de valoracio-actiu immobilitzat-capital social-deutes-empreses del grup i asociades-despeses-altre inform.
Altres estats financers
-Estat d'origen i aplicacio de fons:integracio de totes les variacions que s'han registrat entre l'actiu i el passiu d'un balanç d'una empresa en un exercici,respecte del de l'any anterior.
-Informe de gestió:Nomes el fan les empreses qe facin el balanç mitjançant el model normal.
Exposicio de l'evolucio dels negocis,del grau de compliment d'objectius,situacio de la societat quant a l'econo. i la tecnolo. general del sector al qual pertany.
-Estat del moviment de tresoreria:Estat provisional molt itul,sobretot per a l'analisi financera.
Es fa afegint el saldo inicial del disponible(caixa i bancs)els cobraments previstos i restant-li els pagaments previstos del periode.
Hi ha dos tipus de fluxos de caixa:
1->El financer. 2->econòmic.
Etapes de l'estudi dels estats comptables
1)Manipulació de la informacio que es objecte de l'estudi i elaboracio de calculs adients.
2)Anàlisi de les dades obtingudes amb ajuda de tecniques com ara el calcul de percentatges i variacions,la representacio grafica o el calcul de mesures relatives(ratios).
3)Interpretacio i comparacio dels resultats per treuren conclusions utils.
4)Previsio i propostes de millores d'acord amb les conclusions a que s'ha arribat.
Tipus d'analisi d'estats comp.
a)Analisi patrimonial de l'empresa,estudia l'estructura i composicio de l'actiu i pasiu,la relacio entre les diferents masses patrimonials i equilibri financer i de les inversions.
b)Analisi financera dels estats comptables de l'empresa te com a finalitat estudiar la solvencia i liquiditat de les seves inversions.
c)Analisi economica tracta l'estudi dels resultats de l'empresa a partir del compte de perdues i guanys per obtenir una visio conuntada de la rendibilitat,productivitat,creixement i expectatives de futur d l'empresa.
L'objectiu d'aixo es verificar si l'empresa es troba en una situacio equilibrada:
-Equilibri patrimonial.
-Equil.financer.
-Equil.economic.
Tecniques i procediments d'analisi de balanços
Es pot dur a terme per mitja de dues orientacions:analisi estatica i analisi dinamica.A +cal tenir en compte una serie d'aspectes abans de fer l'analisi:
-Variacions dels preus.
-Incidència de les variacions estacionals.
-Incidencies de les variacions accidentals.
-Diferencies sectorials.
Variacions absolutes i relatives
Es determinen les variacions en termes absoluts i relatius com a l'analisi vertical,i es comparen amb les variacions d'un altre exercici economic com a l'analisi horitzontal.
Estudi de l'estructura economicofinancera del balanç
Es tracta de verificar si la condicio elemental de l'equilibri patrimonial es complementa amb altres condicions necessaries:
-Equilibri de l'estructura economica.
- " " " financera.
-Correlacions patrimonials.
Fons de maniobra:part de l'actiu circulant(inversions a curt termini)que es finançada amb fons del passiu fix(recursos permanents i a ll/t).
Es la diferencia entre l'actiu circulant i el passiu circulant.
Perque hi hagi un equilibri patrimonial en la relacio entre l'actiu i el passiu s'han de complir les condicions basiques seguents:
-Els recursos financers permanents i a ll/t s'han d'emprar per a les inversions a ll/t i per una part de l'actiu circulant(fons de maniobra).
-Els recursos financer a c/t han de finançar una part de les inversions a c/t.
El fons de maniobra te doble sentit:
-Es l'actiu circulant necessari per sostenir el ritme de l'activitat de l'empresa.
-Es la quantitat de recursos permanents que l'empresa a de destinar per assolir l'estabilitat del funcionamet de la seva activitat.
Val a dir que el fons de maniob.es un concepte molt generic i que es pot fer servir per a un analisi patrimonial com per dur a terme un analisi financera.

Entradas relacionadas: