Saac

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,04 KB

 
Segons afectació usuaris necessiten: Tipus alternatiu de comunicació/ Reforç x augmentar comunicació existent.
Criteris SAAC:Segons objectiu final(comunicació alternativa:es substitueix llengua parlada./comunicació augmentativa:Reforç x millorar comunicació existent)/Segons requereix o no intervenció altres (com. Dependent/ com.independent)/Segons requereix o no recursos(com. Sense suport:produeix persona x si mateixa/com.amb suport:necessita elements x establir comunicació.
SAAC x a persones amb deficiencia auditiva:Metodes gestuals: comunicació es relaitza a través d signes/Metodes oralistes: buscar la major competència en el llenguatge.
Llengua de signes:Definició/Caracteristiques(Forma mans,lloc o espai, direcció moviments mans,components no manuals)/Gramàtica pròpia/ Creació clima comunicatiu/Regles x a conversar.
Metodes oralistes:Metode auditiu pur/lesctura labio-facial/Paraula complementada
Metode bimodial:Utilització simultania del llenguatge oral i signes propis de la llemgua de signes
Tipus d’audifons:Retroauricular/Intrauricular/Intracanals/De conducció ossia.


Relació i comunicació amb la persona amb deficiencia visual: Actitud de respecte/Comunicació/Interacción social/Seguretat i organització entorn.
Ajuts que possibilten accés a la informàtica:Magnificadors de pantalla/ Revisors de pantalla/Linia braile.
Ajuts que permeten la lectura d’un text.
Ajuts q permeten l’escriptura:
Anotadors parlants/Impresores braile/ Programes de conversió de text.
Persones sordcegues:Alfabètics:Sist.Dactilologic(majuscules sobre el palmell/el dit com a llapis)No alfabètics:Ll.de gestos naturals/Ll. De signes/Bimodial./Amb codis d’escriptura.
Simbols:Simbols pictografics/Plafons i quaderns de comunicació( plafó i quadern es diferencien en la grandària/Taaulell o plafó)

Entradas relacionadas: