Salari

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,83 KB

 

Rebut del salari:Dades de l’empresa, les del treballador i el període de liquidació de la nòmina. Percepcions salarials(salari base, complements salarials: antiguitat, hores extraordinàries. salari en espècie) i les no salarials ( Indemnitzacions o abonaments de despeses al treballador. Prestacions o indemnitzacions de la SS. Indemnitzacions per trasllats, suspensions o acomiadaments. Altres percepcions no salarials: (despeses de locomoció) que percep el treballador, a més de les quantitats que s’han de deduir en concepte de pagament a la SS i Hisenda. Les signatures del treballador i del representant de l’empresa. Al  final de l’imprès han de figurar les bases de cotització a la SS i la base de retenció de l’IRPF.Les percepcions salarials estan formades pel salari base i els complements salarials.Salari base és la retribució fixada per unitat de temps o obra; són els diners mínims que cobrareu, normalment segons conveni i en relació a la categoria professional. Els complements salarials són la retribució fixada d’acord amb les circumstàncies relatives a les condicions personals del treballador, el treball realitzat, la situació i els resultats de l’empresa. Els complements salarials més coneguts són:Personals: antiguitat, idiomes…Del lloc de treball: penositat, toxicitat, perillositat, torns, treball nocturn,etc. Primes de productivitat (per quantitat o qualitat de treball): incentius, asistencia, puntualitat etc. Segons els resultats de l’empresa: participació en el benefici de l’empresa, etc.*No són consolidables els complements pel lloc de treball, o a la situació i els resultats de l’empresa excepte que hi hagi un pacte que digui una altra cosa.*Les hores extres són voluntàries, excepte si hi ha un acord, individual o col·lectiu, pel qual s’estableix realitzar-les. Es poden retribuir econòmicament o es compensen amb descans per pacte. El pagament de les hores extres no pot ser inferior al valor de l’hora ordinària. Si no es diu res sobre quan s’ha de realitzar el descans, es fa en els 4 mesos següents de la realització de les hores extres. Només es poden fer 80 hores extres a l’any. No compten les hores que es facin per descans ni les hores obligatòries.Tots els treballadors tenen dret almenys a dues pagues extraordinàries anuals, la quantia de les quals es pacta per conveni col·lectiu. Una al Nadal i l’altra normalment a l’estiu. Les pagues es poden prorratejar mensualment, és a dir, dividir l’importa de les pagues extres entre els 12 mesos de l’any.Percepcions no salarials: Plus de transport o distància. De casa a la feina. Dietes (manutenció i/o allotjament). Despeses de locomoció. Durant la feina (pagar el peatge per a desplaçar-se a una altra empresa). Prestacions i indemnitzacions de la SS.Indemnitzacions per trasllats, per suspensió o per acomiadament.*Les percepcions extra salarials no cotitzen a la SS si estan justificades mitjançant una factura o si no superen els límits màxims que marca la llei.*Bases de cotització(ss): Percepcions salarials x %Bases de contingència comunes: percepcions salarials(salari base, complements salarials, salari en espècie i la prorrata de pagues extraordinàries.)Bases cotització professionals: BCC+HE(hores extra) x %IRPF: totes les percepcions salarials x %

 

Entradas relacionadas: