Salt de falla literatura

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,75 KB

 

Moviments avantguardistes: CUBISME ( elabora una obra artística a partir dels diversos elements q formen la realitat, després de descompondre'ls i desordenar-los). FUTURISME (valora el progrés industrial i la nova tecnologia,amb la voluntat de crear un món nou i de trencar amb el passat.Suprimeixen els signes de puntuació i usen majúscules i minúscules a l'atzar). DADAISME(apareix a Suïssa com una radicalització del cunisme i del futurisme. Promouen allò que hi ha d'absurd, de primitiu i d'espontani en la realitat). SURREALISME ( es basa en l'exploració dels elements del subsconscient, del somni i de la imaginació.Comprèn sobretot la poesia i la pintura).Temes avatguardistes: (La tecnologia i les innovacions);(el món del somni i de l'absurd).Tècniques avant. : (El cal·ligrama);(El salt de falla);(El collage);(Les oaraules en llibertat).  Joan Salvat-Papasseit:  va ser un agitador cultural i va fundar 3 revistes.Se'l considera un dels representants més notables de l'avantguardisme català.Va col·laborar en revistes de l'època,i va escriure llibres de poemes.En la seva poesia hi observem elements avantguardistes,com els salts de falla,i la presència de màquines modernes.Alhora tracta temes més tradicionals,com l'amorós. Josep Vicenç Foix:   es va interessar pels autors clàssics de la literatura catalana, així com pels autors grecollatins. Les avantguardes el van atreure i va formar part de grups joves d'artistes que van publicar revistes de gran influència en l'època.Hi predominen les formes clàssiques però sovint els continguts són innovadors,en que barreja la tradició i modernitat.També va escriure prosa poètica,amb nombrosos elements avantguardistes.

Proposició juxtaposada ( per signe de puntuació) ; oracions coordinades --> COPULATIVES (i,ni); DISJUNTIVES(o, o bé...) ; ADVERSATIVES(però,sinó,tanmateix,així i tot,ara bé...) EXPLICATIVES(és a dir, o sigui, això és...); DISTRIBUTIVES(o...o..., ni...ni...,ara...ara...); CONTINUATIVES(encara,fins i tot,i a més,així mateix...); IL·LATIVES(doncs,per tant, per consegüent,en conseqüència...).Mercè Rodoreda:   està considerada com la narradora més important de la literatura catalana contemporània.Va començar col·laborant en diaris i revistes.Caracter.-->  té trets propis de la novel·la psicològica,especialment la Plaça del Diamant i Mierall Trencat. ; Les dones són les principals protagonistes de la seva obra , i les seves relacions amoroses i el pas del temps. ; Els elements simbòlics són presents en tota l'obra de Rodoreda,apareixen una sèrie de motius,amb valor simbòlic relacionats amb el personatge protagonista. La Colometa és la protagonista de la Plaça del Diamant. Llorenç Villalonga: (caracteristikes): visió satírica de l'aristocràcia mallorquina ; i una vrítica contra el provincianisme de l'illa i, alhora, un rebuig contra els canvis provinents del turisme i de la societat actual. Pere Calders: (elements propis caracteristics): temàtica molt diversa; narrativa plena d'humor ironia i vitalitat; combina un marc realista amb l'aparició d'elements fantàstics; un estil caracteritzat per la creativitat lingüística i la simplicitat en el llenguatge.   Carta de presentació: és un escrit en el qual ens presentem i exposem el nostre interès per ocupar un determinat lloc de treball. Sol·licitud de feina:és un formulari que ofereixen les empreses als candidats en el qual es demanen un sèrie de dades sobre la seva formació i experiència laboral.   Sol·licitud o instància: és un document administratiu amb què 1 persona demana alguna cosa a una institució pública o al seu responsable. Atès el caràcter oficial d'aquest escrit,ha de respectar de manera estricta unes determinades convencions.

SAv (molt bé) ; Sprep.(de suro); SAdj.(molt contenta); Proposició sub.(que fos metge);Pronom(teves) El CRV(por substituirse per hi(a,amb,en)o per(en si va encapçelar per la prep. de)

Entradas relacionadas: