Sasdw

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,51 KB

 

Un enunciat és un text breu que, situat en un context comunicatiu determinat, té un significat complet. Són enunciats:

 • Les interjeccions, expressions invariables que solen expressar l'estat anímic de qui les pronuncia. Interjeccions pròpies i impròpies

 • Les expressions exclamatives, amb signe d'admiració i varia el sentit segons el context.

 • Les respostes a preguntes formulades anteriorment.

 • Els fragments el·líptics que fàcilment poden convertir-se a oracions.

 • Les frases nominals, quan l'element el·líptic és el verb. (refranys i titulars de premsa)

 • Les oracions, junt amb sintagmes i paraules constitueixen la unitat bàsica en l'anàlisi gramatical.


Una oració és un tipus d'enunciat que es caracteritza per tres fets:

 • Presencia d'almenys un verb en forma personal.

 • Organització en dos constituents bàsics: predicat i subjecte. Predicat imprescindible en tots els casos, subjecte diverses possibilitats:

  - Subj. explícit anteposat al predicat

  - Subj. explícit postposat al predicat

  - Subj. explícit intercalat en les 2 parts del predicat

  - Subj. Implícit

  - No subj. en verbs impersonals

 • Concordança en persona gramatical i nombre entre el verb en forma personal i el subjecte.


- La modalitat enunciativa fa referència a la inserció de l'oració en el context real i a l'actitud comunicativa de l'emissor sobre el que diu i de cara a l'emissor que rep el missatge.

 • Entonació: en llengua escrita signes de puntuació.

 • Mode verbal: diferencia fets reals, hipotètics i ordres.

 • Ordre de paraules o presencia de certs mots.


Tipus d'oracions segons la modalitat enunciativa:

-Afirmatives: acaba de marxar el tren

-Negatives: no he vist marxar el tren

 • Oracions interrogatives: plantegen una pregunta. Entonació ascendent, verb en indicatiu.

-Totals o parcials

-Directes o indirectes

-Retòriques

-Confirmatòries

 • Oracions imperatives: donen una ordre o prohibició. Entonació descendent més sobtada que a les declaratives. Mode verbal, imperatiu en les afirmatives, subjuntiu en negatives. Exhortativa planteja una invitació.

 • Oracions exclamatives: expressen emoció o estat d'ànim. Entonació emfàtica, canvis a la corba melòdica i encapçalades per un mot exclamatiu. Mode verbal sol ser indicatiu.

 • Oracions optatives: expressen un desig, que solen utilitzar el mode subjuntiu.


Tipus d'oracions segons les característiques del verb:

O. predicatives: predicat explicit que expressa l'acció que duu a terme el subjecte.

O. atributives: verb copulatiu o verbs quasicopulatius.

O. Impersonals: Fenòmens atmosfèrics.

O. Inacusatives: predicat + subjecte postposat amb característiques de subjecte i altres més pròpies d'un complement.


Entradas relacionadas: