Sector terciari a Rússia

Clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,05 KB

A mes existeixen dos grans eixos fabris, el de la costa mediterrania i el de l-ebre, que estan en expasio.El sector Terciari. Son nombroses les activitas que s-agrupen en aquest sector. El sector terciari son els serveis i els serveis poden ser publics o privats, segons que els generi l-estat o les empreses privades. Normalment el sector terciari creix quan ja s-han desenvolupat el sector primari i secundari. Per regla general, els paisos industrailitzats tenen mes d-un 50 per cent de la seva pobracio activa dedicada al sector terciari. El sector terciar es por considerar un indicador de del desenvolupament economic. En alguns paisos por ser molt elevat, pero a causa de determinades activitats.A les zones rurals, pel fet que hi ha menys poblacio es redueixen els serveis.Transports.A la revolucio industrial es produeix tambe una revolucio de transports. Els sistemes de transport, tant terrestres com aeri i maritim, formen una xarxa molt complexa i molt interrelacionada, ja que mouen les mercaderies i els habitants d-un pais.Les funcions dels transports:1. Comunicar les persones i els bens entre els punts d-activitat./2.Garantir l-activitat economica/3.Equilibrar el pais establint comunicacio entre els punts que no han estat suficientment explotats.El transport terrestre1.El transport per carretera es molt important per a leconmia d-un pais, ja que es molt util per als trajectes curts i per a la distribuicio diaria de les mercaderies. No hem d-oblidar que es el complement de la resta de transports, perque permet de traslladar las mercaderies des del seu origen a l-estacio de ferrocarils, por o aeroport. Segons la seva amplaria, senyalitzacio i adaptacio i modificacio del relleu, les carretres es divideixen en diversos tipus: rurals, comarcals, priovincials, nacionals, autovies i autopistes. Aqeust sistema de trasnpor pot crear probelmes. Pel que fa al transport terrestre comercial, es destaquen en els darrers anys el desenvolupament de les autopiestes i augment de camions

Entradas relacionadas: