Seguridad

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,7 KB

 

Abans de començar qualsevol treball cal identificar en el moment el conductor o lainstalacio on s'ha de treballar. Reglamentacio eines i matreials: Eines manuals per treballar en tensio fins a 1000v en C.A i 1500 en C.C; banquetes aillants per a treballs electrics; treballs en tensio,escales de material aillant; terminologia per a les eines i equips per utilitzar en treballs en tensio. Eines electricista: Alicates: universals, de tall, de canyes coniques, de punta, de punta de cigonya, de punta plana. Tornavisos: plans i estrella/Philips. Gavinet d'electricista; tisores electricista; pelacables; reblonadors; soldador electric. Altres: nivel, contrapunxo, trepadora manual, martell, claus fixes, angleses, de pressio, llimes, serres manuals. Detectors i comprovadors: Cercametalls: detecta elements metalics o cablatge electric encastat en la paret. Polimetre: efectua nombrosos mesuraments i controls sobre aparells i circuits electrics. Cercapols: tornavis que permet verificar si hi ha tensio e una linea.

Condicions generals dels llocs de treball: Seguretat estructural: un edifici,nau industrial, local... haura de tenir estructura i solidesa adequades al seu us. Espai de treball i zones perilloses: cotes minimes: 3m d'altura amb algunes posibles excepcions en locals comercials i de serveis, 2m2 de superficie lliures i 10m3no ocupats per treballadors.Sols,obertures,desnivells i baranes: Els sols seran estables, no relliscosos, no tindran irregularitats ni pendents perilloses. les obertures o desnivells que suposin un risc per a les persones es protegiran mitjançant baranes sempre que laltura de possible caiguda sigue mes gran de 2m i tots els costats de les escales i/o rampes de mes de 60cm. les baranes tindran una altura d 90cm i una proteccio que impedeixi el pas o lliscaments per sota. Vies de circulacio: l'amplaria dels corredors sera 1m com a minim. en cas de passos per a vianants i vehicles l'amplaria permetra un pas simultani amu una separacio de seguretat sufucient.

Entradas relacionadas: