Serveis intermitjos

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,54 KB

 
Funcions de les persones professionals als processos d'ASC segons del Valle:
➢ Animar globalment la vida comunitària, ja sigui iniciant el procés o donant-li continuïtat.
➢ Realitzar estudis de situació, d’activitats o projectes de transformació.
➢ Promoure i orientar grups d’acció i reflexió.
➢ Suscitar iniciatives que puguin transformar la situació social i cultural.
➢ Programar activitats i elaboració de plans.
➢ Formar persones.
➢ Gestionar tots aquells aspectes vinculats a les activitats que es realitzen a la vida
associativa o als Serveis Socials.
➢ Proporcionar assistència tècnica.
➢ Controlar i mesurar resultats.

Funcions de les persones professionals als processos d'ASC segons Franch:
✔ GESTIÓ: de serveis, programes, equipaments o projectes socioculturals, tant en el vessant
administratiu com organitzatiu.
✔ DINAMITZACIÓ: suport als grups o col·lectius que vulguin realitzar les seves propostes,
tant en l’àmbit logístic, tècnic, d’assessorament els recursos, disseny de les propostes...
✔ RELACIONALS: promoure un espai constructiu de relacions interpersonals entre els
diferents participants, facilitant les trobades, la comunicació intergrupal i les activitats de
caràcter intergeneracional.
✔ D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ: dels recursos i serveis existents al territori i que poden
servir d’ajuda en el creixement de les persones o en la solució dels seus problemes.

Entradas relacionadas: