Significat de gansoner

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,69 KB

 
La morfologia: la morfologia es l'apartat de la gramatica que analitza les paraules i la seva forma. La morfologia estudia les ctegories gramaticals i la variació formal de les paraules.Cada paraula te una categoria gramatical; saberla reconeixer o,almenys, saber-la consultar en el diccionari, permet veure algunes característiques formals de la paraula i les funcions que pot fer dins de la oració. La sintaxi: la sintaxi  es el nivell  danalisi gramatical  centrat en  la combinació  de les paraules entre si per formar unitats superiors amb sentit. sintagma: grup de mots organitzat al voltant dun nucli i am una funció concreta dins loracio. Verbals,nominals,preposicional,adjectivals,adverbials.oració serie de mots organitzada en sintagmes.Cadascun dakests sintagmes te una formació precisa;almeñs un es verbal i te com a nucli una forma personal del  verb.ortografia: es la bgr4anca de la gramaticanormativa que estableix lescriptura correcta dels mots i daltres signes duna lloengua.Lortografia intenta fer correspondre lescriptura am la parla, els sons am les lletres. dcionaris de locucions i frases fetes: diccionaris específics on es pot consultar el signoificat dakestes expresions. Ames si troiben formes sinonimes anitnimes o ekivalents. Sempre san de cercar per la primera paraula de la locució o frase feta.Algunes dakestes expressions nomes apareixen a dicionaris específics pero en molts de casos també podem saberne el significat si consultam un dicionari de lña llengua , sigui en paper o electronic en akest cas sa de cercar lentrada pel nom o ladjectiu i no pelk verb o la preposició.historia de la literatura es lestudi de les sucesives epoques, el moviments, les tendencies i ells autors que hi ha agut al llarg del temps.Akest enfocament du a la distinció de grans períodes com per exemple: ledat mitjane el segle dor, la renaixença el Modernisme, etc.

Entradas relacionadas: