Sintagma adjectival

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,22 KB

 

GRAMATICA:

-El preidicat nominal està format per un verb copulatiu (ser, estar, semblar) i un atribut.

-Els verbs copulatius fan de nexe d'Unió o còpula entre el subjecte i l'atribut.

-L'atribut és el nucli semàntic del predicat nominal i expressa una qualitat del subjecte; pot estar constituït per un Sintagma nominal, Sintagma adjectival, Sintagma adverbial, Sintagma preposicional, Pronom, i Proposició subordinada. L'atribut es pot substituir pels pronoms febles ho, o el, la, els, les.

  1. Utilitzem ser per expressar: -Constantació de presència en lloc sense indicar-ne la durada, -Constatació de l'estat actual d'un subjecte inanimat, i Qualitats permanents, definitòries.
  2. Utilitzem estar per a expressar: .Permanència, durada, Qualitats mutables, transitòries.

ORTOGRAFIA:

-L'accent diacrític serveix per a diferenciar paraules que s'escriuen igual però tenen significats diferents: nét/net...

-La dièresi s'escriu damunt la i i la uper indicar que cal pronunciar-les d'una manera diferent de com ho faríem si no en portessin.

Expressió ORAL I ESCRITA:

-Un informe és una exposició sobre un treball fet, un afer o l'estat d'una qüestió; està adreçat a un destinari, que el valora i pren una decisió. Consta de títol, introducció, resultats i conclusions.

-Els informes solen incloure la bibliografia consultada i un annex amb informació addiccional que pot ser d'interè per entendre'n els resultats.

Entradas relacionadas: