Sociolingüística de la llengua catalana

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,57 KB

 

Les llengües autòctones són les que s'emprenen en el mateix territori on es van originar.

La sociolingüística és la que s'ocupa d'explicar les relacions entre llengua i societat.
El bilingüisme es un concepte que es basa en el comportament d'una persona que te capacitat per emprar amb la mateixa competència dues llengües.
B. Actiu: L'individu entén i parla l'altre llengua.
B. Passiu: L'individu només l'entén però no la parla.
B. Simètric: El grau de coneixement es igual.
B. Asimètric: El greu de coneixement diferent entre les dues llengües.
B. Instrumental: S'aprèn la llengua per raons pràctiques.
B. Integrador: S'aprèn la llengua per incorporar-se a la societat que la parla.
B. Social: Situació en que s'usen dues llengües en un territori, una és pròpia, i l'altre forana.
B. Territorial: Quan les comunitats lingüístiques estan separades en dues zones segons l'idioma respectiu.  
La diglòssia: designa una situació en que el bilingüisme social està repartit de manera que hi ha una distribució dels usos de la llengua.
Quan una llengua desapareix sense cap catàstrofe, vol dir que els parlants l'han abandonada per un procés de substitució.     
-Primera etapa: Llengua forana (L2) ocupa un espai on fins ara hi havia una altra llengua (L1)
-Segona etapa: Els parlants de la L1 adquireixen la L2, però no a l'inrevés.  -Tercera etapa: Les classes socials bilingües abandonen la L1 i esdevenen monolingües en L2.
Llengua oficial: Llengua usada pels òrgans oficials de l'Estat.
Llengua cooficial: Llengua que comparteix la oficialitat.
Llengua pròpia: Fa referència a la llengua d'origen del territori.
Llengua minoritaria: Pocs parlants.
Llengua minoritzada: Pateix situació desfavorida per la pressió d'una llengua dominant.
El MECR és un document elaborat qje proporciona les bases comunes necessaries per a l'elaborscio de programes de llengya, orientacions curriculars, examens.
A1(Inicial) A2(Bàsic) B1(Llindar) B2(Avançat) C1(Funcional) C2(de domini).


Entradas relacionadas: