Sodi i potassi

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,9 KB

 

1Si determinem una glucèmia en dejú, fem prendre al pacient una quantiat de glucosa, o posteriorment mesurem la glucèmia a l’hora i dues hores de la ingesta, estem realitzant:Test de tolerancia oral.

2. Quan de temps triguen els nivells plasmàtics de glucosa a tornar a nivell bassal després de realitzar una ingesta normal: unes dues hores¿?

3.La sed desmesurada és un símptoma típic de la IDDM i es coneix com: polidípsia.

4.Quin dels següents és el principal Catíó extracel·lular: sodi.

5.Quina d’aquestes funcions és atribuible a l’albúmina:Totes les anteriors són funcions de l’albúmina.

6.Quina de les següents prot s’usen avui dia per avaluar l’estat nutricional d’un individu: Transferrina i peralbúmina.

7.Quin dels següents elements poden alterar el resultat d’una mostra sanguínia a la qual hem d’analitzar els nivells de glucosa:una mostra d’un pacient amb bacteriemia.

8.El calci es trova majoritàriament: en dents i ossos.

9.quina de les següents carac és atribuible a la diabetes melitus insulino depenent (IDDM):totes les anterior són certes// es pot tractar amb insulina, es manifesta en la juventud y és provocada per disfunció de les cèl beta.

10.quin dels següents elements varia la seva concentracó plasmática seguint un ritme cardia: fòsfor.

11.Quina de les seg afirmacions són certes respecte la urea:La seva elvada concentració sanguinis és un indicador d’insuficiència renal.

12. quines de les seg alteracions metabòliqües provoca l’aparició de diabetis: hipercetonèmia i cetonúria.

13. quina de les seg funcions no és atribuïble al calci: regulació de les pressió osmòtica.

14. Tant el fetge com el ronyó poden sintetitzar glucosa en cas de necessitat mitjançant un procés anomenat: gluconeogènesi.

15. L’aigua extracel de l’organisme es troba repartida en dif compartiments. Quin dels segu representa la major fracció respecte el pes corporal total: líquid intersticial.

16.El contingut de calci es trova molt lligat a la concetració d’albúmina sèrica per això: en casos d’hiperalbuminèmia cal disminuir el calci en 0,8 mg/dl per cada mg/dl d’albúmina sèrica superior al calor normal


17.El colesterol conegut com a dolent a quin grup de lipoprot pertany: LDL.

18.Si trobem concentracions de potassi superior a les normals parlem de: hiperpotassèmia

19.L’aparició d’immunoglobulinespot anar associada a partir d’un clon de limfòcits B es coneix com:paraproteïnèmia

20. quina de les seg afirmacions és certa sobre l’amoníac: totes les anterior són certes// es forma per l’acció bacteriana, l’exeercii previ a la ..., els seus nivells poden variar amb la ingesta de prot..

21.dintre de les alfa-globines trobem:protrombina.

22.El fòsfor extracel· es troba majoritàriament i formant part de: matriu ossia

23.Quina de les seg situacions pot produir k aparegui una hipernatrèmia:augment de les pèrdues renals.

24. UN de les complicacions de la hipercolesterolèrmia és: la formació de plaques d’...

25. En quina de les seg condicions l’Hb cedeix amb + facilitat l’oxigen als teixits: elevat pH

26.Quina de les segu afirmacions es certa sobre el potassi: el potassi extracel·lular es troba sobretot en ossos i sang.

27. Els valors de pressió parical d’O2 en sang arterial són:hipoxèmics per sota dels 80mm d’Hg.

28.El glucagó: estimula la síntesi de glucosa.

29.Una prot conjugada k presenta com a grup prostètic un colorant s’anomena:la segunda mas larga...

30.Quina de les següents prot s’usen avui dia per avaluar l’estat nutricional d’un individu: transferrina i prealbúmina

31.De les B-globulines trobem:hemoperdina

32.Quin dels següents elements poden alterar resultats d’una mostra sangínia a la qual hem analitzar els nivells de glucosa: una mostra conservada a 4 graus.

33.El tractament d’elecció per la no insulino-dependent diabètic melitus és:insulinoteràpia

34.L’aparició d’hiperruricèmia pot anar associada per: ingesta de marisc.

Entradas relacionadas: