Solucions bilingüisme social

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,9 KB

 

El Bilingüisme és el fet que es basa en l'ús alternatiu de do idiomes en un individuí,per extensió, en un grup social.

Tre maneres diferents:

-Bilingüisme Individual: És el propi d'una persona que és capaç de fer servir dos idiomes.

 • Bilingüisme pur o natural, és el dels fills de matrimonis lingüisticament mixtos.
 • Bilingüisme instrumental, és el de les persones que aprenen una segona llengua, sense abandonar la pròpia.

-Bilingüisme Territorial: Un territori és bilingüe quan inclou dues zones clarament delimitades lingüisticament.

-Bilingüisme Social: És lasituació més freqüent i s'origina quan dos grups lingüistics es disputen el mateix espaisocial, però tenen una situació administrativa diferent i, per tant,lesllengues no tenen lesmateixes possibilitats de ser emprades en tots els ámbits d'ús.

A) Barroc: És  l'estil que es desenvolupà a Europa durant el Segle XVII. Laseua apariciò vingué provocada pel desengany, pessimisme...

A1) La Poesia: Els temes són:

 • El pas del temps,la brevetat de la vida i, consegüentment, la proximitat dela mort.
 • La caricatura tragicoburlesca de l'existència.
 • El pessimisme polític.

ELs Estils són:

 • Conceptisme: és una poesia molt elaborada conceptualment  que arriba a la provocació mitjançant l'associació arbritaria d'idees i mots.
 • Culteranisme: es crea un món de bellesa absoluta, utilitzant metàfores, neologismes, hipèrbatons, recursos fònics i rítmics, ús de personatges  mitològics.

A2) La Prosa:

Pere Joan Porcar (1560-1629),escriu, sense cap mena de presentació literaria,el seu Dietari (del 1589-1628). Trobem documentals moments cabdals de la història valenciana del finaldel Segle XVI i el començament del Segle XVII.

B) LA IL.LUSTRACCIÓ I EL NEOCLASSICISME:

És el vessant estètic amb què esmanifesta l'esperit il.Lustrat en les arts i en la literatura a Europa durant el Segle XVIII. Es caracteritza per la correcció i l'harmonia. 

Apareix a Europa en el Segle XVIII, conegut con el segle de les llums.

FIGURES IMPORTANTS: GRegori Maians, Carles Ros i Manuel Joaquim Sanelo.

B1) La Poesia: En el Segle XVIII la poesia segui tres camins diferents:

 • Continuació de l'estetica barroca.
 • La poesia neoclàssica, que esdevingué narrativa, satírica, didàctica o erudita. Joan Ramis,Andreu Ferrer i Joan Baptista Escorigüela.
 • La poesia ROMàntica que, capal final del segle, esdecantà cap a una major manifestació dels sentiments que desembocà en el romanticisme.

CONFLICTE LINGÜISTIC: És el contacte de llengües pot generar tensions entre duescomunitats humanes amb llengües diferents, cosa que s'anomena conflicte lingüistic.

Hi ha dues maneres per resoldrel:

 • Substitució lingüistica
 • La Normalització:
  • La lleialtat lingüisticao adhesió positiva,explícita i consient delsparlants per a resistir els canvis lingüistics tant en les funcions delaseua llengua, com en l'estrutura i vocabulari.
  • El prestigi que donen els grups dirigents en usar la llengua,  ampliant així les normes d'ús i recuperant elsámbits d'úsperdut.
  • L'oficialitat real i efectiva del'idioma que el faça útil i necessari i que canvie així les pautes  sociolingüistiques imperants.

Entradas relacionadas: