Solucions bilingüisme social

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,73 KB

 

BILINGÜISME:es el fet en que es basa el us alternatiu de dos idiomes en un individu ,er extencio en un grup social.individual:-pur o natural: que es el dels fills de matrimonis lingüisticament mixtos-instrumental:que és el de persones que aprenen segona llengua,sense adoptar la propia.territorial:un territori bilingüe quan inclou dues zones clarament delimitades lengüisticament.En una zona s'utilitza la llengua 1 i en altra la llengua 2.En cas del valencíà,aquesta convivencia s'ha produit ,historicament i de manera natural social:és la situació mes freqënt i s'origina cuan dos grups lingüistics es dispueten en el mateix espai social,pero tenen una tituacio administrativa diferent,per tant les llengües no tenen les mateixes de ser emprades en tots els ambis d'us EL CONFLICTE LINGÜISTIC: EL CONTACTE DE LLENGÜES POT GENERAR TENCIONS ENTRE DUES COMUNITATSHUMANES DE LLENÜES DIFERENTA(MANERES DE RESOLDRE-ho-substitució lingüistica: l'avanç d'una llengua comporta indefugiblemenr el retrocés de l'altra i la seua substitució en cert ambits d'ús i en cert funcions,-la normalització:lalleialtat lingüistica:els parlants adopten els cambis lingüistics el prestigi:que done els grups dirigents en usar la llengua l'loficialitat real i afectiva: de l'idioma que es faça útil i necessari MONOLINGÜISME:son els individus d'un mateix territori perlen la mateixa llengua.PLURILINGÜISME: ,, ,, ,, ,, ,, ,, que parlen varies llengües.LLENGÜES EN CONTACTE:aquest contacte provoca interferiencies en tots els ambits ,en alguns casos poden ser positiu perque provoca enrequeciment mutu d'ambdues llengües pero en altres negatives perque si comparten el mateix territori sempre hi ha una una que resulta perjudicada ,perque hi ha interferencies formals solament en una direcció ,amb la qual esta llengua acaba emprovinse.EL CONCEPTE DE LA DECADÈNCIA:la decadència es el període que avarca desde el Segle XVI al XVIII .Aquesta època es caracteritza per per la disminució de la utilització de la nostra llengua com llengua culta.Al mateix temp la influència de la literatura castellana s'ha de destacar.Durant aquet període es mantigué viva la literatura popular aixi con l'us de la llengua.EL RENAIXIMENT:es el perode que va desdel darrer terç del Segle XV fins al inici de la segonameitat del Segle XVI.Representa la generalització a tot Europa del humanisme ,que es basava:''l'home es la mesura de totes les coses''-El teatre:en aquest gnere on millor es pot observar el proces de sustitucio lingüistica de la nostra llengua per castellà.Les obre estan escrites en castella o són bilingües . Característiques:el Realisme,l'esperit satirirc i el caracter popular.-Poesia: Continuació de la tradició mediaval, sobretot Ausiàs Mrch/Persistencia de la inflència de l'anomenada escola satírica valenciana i de la poesia religiosa de certàments./intent de renovació mètrica a fi d'adaptar les noves influencies vingudes d'Itàlia./Imitació de la poesoa popular i tradcional. AUTORS:Pere Serafí i Joan Timoneda.LA LITEEATURA DELS SEGLES XVII I XVIII: DEL Barroc AL NEOCLASICISME /EL Barroc:és l'estil que es desembolupà a Europa durant el Segle XVII.La seua aparició vingué provocada oel desengany,per un estat de pesimisme que succeí el període d'optimisme que va comportar el renaiximent, l'estetica carroca mostra una crisi intensa de valors que veien reflectida en tot el mon espiritual,polític i social Europeu.-La poesia:temes:El pas del temps,la brevetat de la vida,consegüenment,la proximitat a la mort./La caricatura tragicoburlesca de l'exitencia./El pessimisme polític.

Entradas relacionadas: