Solucions del bilingüisme social

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,33 KB

 

Fonètica Estudia sons del llenguatge

Fonologia Estudia el valor funcional dels sons en una llengua

Morfologia estudia les regles que regeixen l'estructura dels mots

Sintaxi Estudia la relació entre els mots i les funcions que compleixen en una oració

Lexicologia Estudia el procés de formació de mots en una llengua

Semàntica Estudia el significat dels morfemes, mots o unitats significatives superiors

Pragmàtica Estudia la llengua centrada en l'úes, les relacions entre interlocutors i les relacions amb el context

Sociolingüística Estudia les varietats de la llengua, la identitat dels grups socials i les actituds enfront el llenguatge


Sistema Tònic i e ? A ) o u

Sistema Àton i ? U


Semivocals Quan la i o la u es troben després de la vocal que funciona com a nucli sil·làbic: mai, au

Semiconsonants Quan la u es troba abans de la vocal que funciona com a nucli sil·làbic: paqües, guany

Consonants Quan la i o la  u  van a començament de mot o entre vocals: iode, cauen


L'ús Lingüístic S'ubiquen en un espai geogràfic, Evolucionen al llarg del temps, Es distribueixen en grups socials, S'organitzen en xarxes socials.

Bilingüísme INDIVIDUAL: Actiu, Passiu, Simètric, Asimètric, Instrumental, Integrador. TERRITORIAL: El territori de l'estat es diideix enzones lingüístiques, cada una de les quals opera en una sola llengua. SOCIAL: Limitat, Massiu, Oficial, No oficial, Neutre, Diglòssic.

Diglòssia Dues varietats d'una mateixa llengua que exerceixen funcions diferents/Funcions entre dues llengües dif

Varietats Lingüístiques Varietat històrica, Varietat social, Varietat geogràfica, Estàndar.


Conflicte Lingüístic Situació de lluita entre dues llengües per ocupar àmbits durs de la societat.

Multilingüísme Utilització de més d'una llengua en un mateix territori

Monolingüísme Existència d'una sola llengua o d'una sola comunitat lingüística dintre d'un mateix estat

Bilingüísme Ús alternatiu de dues llengües / Individual - Cadascú tria la llengua que vol parlar en funció de dif.Fact.

                      Simètric Quan el ciutadà domina les dues llengües/Instrumental L'aprèn x el treball/Integrador

Minorització Procés de disminució del seu ús per part de la comunitat que la parla en el seu propi territori.

Minoritaria té un nombre reduit de parlants. No totes les llengües minoritaries estàn minoritzades.

Entradas relacionadas: