Solucions del bilingüisme social

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,25 KB

 
Bilingüisme: És un concepte bastant complex. Es diu que les societats no poden ser bilingües sinó que ho són els individus que la componen, ja que aquests, poden dominar dues llengües (bilingüisme), tres llengües (trilingüe)... Depenent del nombre de llengües que dominin.De totes maneres hi ha diferents tipus de bilingüisme: a)Bilingüisme individual: Una persona parla dues llengües (encara que en pot parlar moltes més). N'hi ha de diferents tipus: -Bilingüisme passiu i bilingüisme actiu: el parlant coneix dues llengües però una no l'empra (passiu); o coneix i empra les dues llengües (actiu).-Bilingüisme simètric i asimètric: és simètric si el parlant domina per igual les dues llengües en tots els àmbits d'ús. Si no, és asimètric. -Bilingüisme instrumental: un individu aprèn una llengua per raons laborals o econòmiques. -Bilingüisme integratiu: s'aprèn una llengua per integrar-se dins d'un nou grup (els immigrants).B) Bilingüisme social: “es tracta de situacions on el bilingüisme individual afecta col·lectius sencers d'una societat. Si bé és normal que en un mateix estat hi hagi més d'una llengua, no ho és tant que dins d'una mateixa comunitat lingüística hi hagi bilingüisme. Aquest ha estat ocasionat com a conseqüència de guerres, ocupacions colonials, situacions polítiques, econòmiques o socials en què un poble en domina un altre. En aquest cas, els parlants d'una llengua es veuen obligats a conèixer tots una segona mateixa llengua. Aquest cas es coneix com bilingüisme unidireccional, perquè els parlants de l'altra llengua no aprenen la dels primers. Les normes d'ús estableixen quina llengua s'ha d'emprar en cada situació, i la nova llengua apresa ocupa els àmbits d'ús més formals.”c)Bilingüisme territorial: es dóna quan en un país trobem geogràficament ben delimitades les diferents comunitats lingüístiques. Cadascuna d'elles disposa d'una sola llengua pròpia.

Entradas relacionadas: