Sons consonàntics

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,38 KB

 
SONS CONSONÂNTICS
MODE D?ARTICULACIÓ:es refereix al tipus d'obstacle amb k s troba l'aire n l seu pas x l'aparell fonador.
Oclusius: es produeix una obstrucció total del pas de l'aire,que roman interrumput, i és expulsat d'una manera violenta.[p,t,k,b,d,g]:casa,dit..
Fricatius: es produeis una constricció molt gran del pas de l'aire,xro no arriba a ser total, s¡expulsa per un pas estret forçadament. [s,z,x,g/j]: fagda,sol,caixa
Africats: te caract dls 2 antriors, es produeix una obstrucció total de l'aire i una posterior sortida x un pas estret. [tg/tj,ts,tz] cotxe,dotze..
Nasals: l'aire surt x l nas [m,n]
Laterals:la llengua es coloca de tal manera que l'aire surt x un costat [l,ll]
Bategants: es produeix una interrupció total, però breu del pas de l'aire [r]cara
Vibrants:es procueix una successió continua d'interrupcions [r] carro,renda
Aproximants: es produeix una relaxació molt gran de l'obstacle a superar, de manera que els articualdor s'aproximen xro no s'arriben a tocar [b,d,g] vagó,acabar,cadell..

PUNT D'ARTICULACIÓ: es refereix al lloc on es produeix l'obstacle característic de cada so consonàntic en l'aparell fonador.
Bilabials:l'obstacle es troba entre els llavis superiors i inferiors [m,p] m/pare
Labiodentals: l'obstacle es produeix amb l'uníó de les dents superior amb el llavi inferior [f,v] fi, vi..
Dentals:la constricció maxima es produeix a la part posterior d ls incisives superiors [t,d] dit,taula...
Alveolars:els alvèols son a la zona del paladar d'es d'on neixen les dents incisives superiors [s,z,ts,dz,l,r,n]
Prepalatals: el punt d'art se situa entre els alveols i el centre del paladar [x,g/j] caixa germa...
Palatals:el punt d'art se situa al sostre del paladar [ll,ny]
Velars: s'articulen a la part més interna de la boca, a la zona del paladar blan o vel del paladar [k,g,ng,] casa cinc fang...

Entradas relacionadas: