Sons consonantics catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,19 KB

 

carta formal: tot i poder contenir fragments de narracions, descripscions o argumentacions, es pot considerar text conversacional.

*Estructura:                                                                                        *Tipus:

-nom i adreça del emissor/a                                                              -Carta oficial

-el nom i l'adreça del destinatari                                                        -Carta familiar i d'amistat

-salutacio, separada del text per una coma o dos punts                      -Carta de presentacio(o sol·licitut de feina)

-cos de la carta, escrit de manera clara i entendedora.                        -Carta oberta

-comiat i signatura a mà

-localitat i la data

modalitat oracional: Segon l'actitud del parlant respecte a l'acte de comunicacio, es poden distingir tres modalitats oracionals basiques: la declarativa(o asseverativa o enunciativa), la interrogativa, i la imperativa(o exhortativa)

-declarativa: l'emissor dona informa al receptor

-interrogativa: l'emissor demana informacio

-imperativa: l'emissor vol influir en la conducta del receptor

-exclamativa: ressalta algun aspecte o subjectiu del parlant

-negatives

oracions interrogatives: pregunta alguna cosa al destinatari i n'espera una resposta

-Totals: pregunten pel contingut de tot l'enunciat i esperen un si o un no com resposta.

-Parcials: encapçalades per un mot interrogatiu

-Confirmatories: l'emisoor dona com a probable una possible resposta, per a la qual sol·licita confirmacio

-Retoriques: no pregunten res, son declaracions encobertes

-Eco: es refereixen a una informacio que s'acaba de donar abans en el discurs

so i grafia: els sons es representen graficamente per mitja de lletres: les grafies. La correspondencia so-grafia no es univoca(sentit clar)

-so de essa sorda[s]: sal, cedre, caça, cassó, piscina

-una grafia pot representar diversos sons: taxi[ks], peix [∫]

La fonetica es la branca de lnguistica que estudia els sons(com fenomens fisic i fisologics), tambe la sil·laba, l'accent prosidic...

Els sons transcrits entre claudators, segosn l'alfabet fonetic internacional (AFI), es basa en el principi d'un unic simbol i un unic so per a cada simbol

els sons consonantics: A diferencia de les vocals, els sons consonantics es caracteritzen pel fet que quan s'articulen troben una obstruccio en la sortida de l'aire

-Vibracio de les cordes vocals: vibracio de les cordes vocals, el so es sonor([d]) // cordes no vibren, el so es sord([t])

-L'accio del vel del paladar: Els sons son nasals(surt pel nas) // els sons orals(surt per la boca)

-El punt d'articulacio: Segons els organs articulatoris que entrin en contacte en la produccio d'un so, tipus:

 Bilabials

S'articulen amb el contacte o acostament del llavis[m]
 labiodentals S'articulen amb el contacte entre el llavi inferior i les dents incisivessuperiors[f]
 dentals S'articulen amb la punta de la llengua i la cara inderior de les dens incisives [t]
 alveolars

 Es produeixen amb el contacte o acostament de la part anterior de la llengua i els alveols[s]

 palatals S'articulen entre la llengua i el paladar dur[3]
 velars Es produeixen amb el contacte de la llengua i el paladar tou o vel del paladar[k]

-El mode d'artuclacio: Els sons també es poden classificar segons la maneracom se situen els organs quan surt l'aire:

oclusius 

 Es produiex un bloqueig total en la sortida de l'aire durant un periode de temps i despres l'aire surt de cop cosa q provoca una petita explosio [t]fricatius  Hi ha una proximacio dels organs articulatoris i l'aire en sortir, produiex un fregament[s]africats  es produeix un tancament seguit d'una friccio de l'aire[ts]  laterals  L'aire surt pels costats del canal bucal[l] vibrants Es produeix una vibracio a causa del contacte ente els organs d'articulacio [r]

sons vocalics:

Anterior  

 Central Posterior
 Tancada [i]pais  [u]suc
 Semitancada [e] festa [e]pare [o]coma
 Semioberta [ε] cel [c] gol
 Oberta [a] sal  

Entradas relacionadas: